Småland Blekinge Halland South Sweden firar 10-årsjubiléum!

För 10 år sedan slog ett nytt kontor upp sina upp sina portar i Bryssel. Bakom stod regionförbunden och lärosätena i Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. När Halland gick med antogs dagens namn – Småland Blekinge Halland South Sweden. Här följer en liten historisk tillbakablick.

Från 2010 till 2020

När en överenskommelse slöts i slutet av 1993 med delstaten Schleswig-Hollstein och aktörerna bakom Hanse Office, hade länen i Sydsverige-samarbetet (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Kronoberg och Malmöhus) redan ett samarbete kring bevakning av frågor av intresse för Sydsverige i Stockholm. Samarbetet utvecklades efterhand till att även omfatta frågor som att främja regional utveckling i Östersjöregionen och, i takt med att diskussionen kring ett EU-medlemskap tilltog i Sverige, även EU-frågor. Ett Brysselkontor bildades året därpå och verkade ända till samarbetet upphörde 2009 och kontoret avvecklades. Fyra län, Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg såg nödvändigheten av att vara fortsatt representerade på EU-arenan. Tillsammans öppnade man därför 1 mars 2010 ett eget kontor under namnet Småland Blekinge South Sweden. Samarbetets övergripande mål var att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i EU samt att öka samverkan mellan parterna och agera gemensamt i viktiga strategiska frågor.

Under 2010 anslöt sig även Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping (senare Jönköping University). 2017 anslöt sig Region Halland till samarbetet och namnet på samarbetet blev därefter Småland Blekinge Halland South Sweden. Sedan Blekinge Tekniska Högskola lämnade samarbetet 2018 består samarbetet av fem regioner och två lärosäten. Tillsammans talar vi med 1,2 miljoner invånare i ryggen!

Kontoret bemannas idag av tre heltidsanställda och kompletteras med insatser från halvårspraktikanter. Kontorets huvudsakliga uppgifter är:

Intressebevakning av frågor prioriterade av ägarna: Politiska initiativ och lagförslag, programutformning, finansieringsformer samt samverkansplattformar inom de fokusområden som ägarna identifierat.

Påverkansarbete i de frågor som ägarna via intressebevakningen identifierat som viktiga för hela eller delar av regionen.

Service till medlemmarna genom att Brysselkontorets medarbetare regelbundet besöker regionen, tillhandahåller information via direktkontakter, webbsida och veckobrev, tar emot studiebesök på plats i Bryssel, erbjuder ägarna en arbetsplats i Bryssel samt i övrigt verkar för medlemmarnas intressen.

Kontaktskapande verksamhet genom att förmedla kontakter i Bryssel samt biträda medlemmarna i planering av studiebesök och annan informations- och kontaktservice.

Kunskapshöjande insatser genom att Brysselkontorets medarbetare är behjälpliga som experter vid utbildningsinsatser hos medlemmarna och regionernas aktörer. 

Marknadsföring och profilering av regionerna och medlemmarna på plats i Bryssel i syfte att skapa förutsättningar för att kunna ingå i nödvändiga samarbeten.

 

Några höjdpunkter för samarbetet

Med 10 år i backspegeln, finns det så många saker att berätta om: Våra lobbyinsatser för att bevara strukturfonderna, våra gemensamma konferenser och OECD-studier, de många erfarenhetsutbytena med andra europeiska regioner för att lösa våra egna utmaningar, och så mycket mer. Det är även värt att lyfta fram att se hur arbetet allt mer gått mot att EU-frågor betraktas som en naturlig del av det dagliga arbetet på hemmaplan – EU är ju trots allt vår fjärde beslutsnivå.

Framöver står vi inför nya utmaningar. Medan vi ser risker för att EU-medlens del av det regionala utvecklingskapitalet riskerar att minska, ser vi samtidigt att behovet av att koordinera ägarnas fokuserade insatser med andras ökat. Det gäller även på ett internationellt plan där EU-medel i högre grad än tidigare öronmärks för att regionens aktörer ska komplettera sina insatser med kompetenser utanför Sveriges gränser. För att möta dessa utmaningar behövs därför såväl ägarnas samarbete på hemmaplan som deras representation i Bryssel i hög grad även framöver!