Småland-Blekinge-Halland var med på Connecting Europe Days!

Mobilitetskonferensen Connecting Europe Days gick av stapeln i Bryssel mellan den 2-5 april och Småland-Blekinge-Halland var på plats för att lyssna in om urbana noder och nästa EU-kommissions väntade mobilitetssatsningar.

Connecting Europe Days, tidigare kallat TEN-T (transeuropeiska nätverket för transport)-dagarna, är EU:s största konferens om frågor kopplade till de europeiska transportkorridorerna och äger rum vartannat år i det land som för tillfället är ordförande i EU:s ministerråd. Lämpligt för Brysselkontoret, ägde årets konferens rum i Belgien på gångavstånd från kontorets lokaler i Nordic House i centrala Bryssel.

Årets upplaga av Connecting Europe Days handlade i mångt och mycket om den nyss reviderade TEN-T-förordningen och vad nya krav och förstärkning av transportsträckor i förordningen kommer att betyda för Europas medlemsländer, regioner och lokalsamhällen. Något som varit särskilt intressant för Småland-Blekinge-Hallands regioner är utnämningen av två nya urbana noder i den gemensamma geografin (Halmstad och Jönköping) och de så kallade hållbara urbana mobilitetsplaner (SUMP) som behöver tas fram i enlighet med den nya förordningen. Som så ofta innebär detta både möjligheter och utmaningar som Halland och Jönköpings läns regioner, kommuner och myndigheter kommer att behöva arbeta och anpassa sig efter. Rent konkret innebär en urban nod ett ökat ansvar för sammankoppling av olika former av transport och färdmedel, samt tillhandahållande av infrastruktur så som vätgasterminaler och laddstolpar.

Förutom en god möjlighet att lyssna in till intressanta och lärorika samtal om europeisk transport och mobilitet, innebär Connecting Europe Days en sällsynt bra möjlighet att under ett par dagar möta och samtala med näst intill samtliga europeiska aktörer verksamma inom transportområdet. Bland deltagarna fanns EU-kommissionärer och tjänstepersoner från generaldirektoratet för Transport (DG TRAN), Europas alla motsvarigheter till Trafikverket och operatörer, regionala och kommunala representanter, näringsliv och europeiska paraply- och påverkansorganisationer, samt så klart svenska regionkontor med ditresta kollegor.

Från Småland-Blekinge-Hallands regioner deltog bland andra den regionala infrastrukturstrategen, Jan Törnell, som var särskilt intresserad av att lyssna in och diskutera vilka möjligheter som Halmstads urbana nod kommer att innebära för Halland. Jan passade under konferensdagarna också på att titta förbi Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor och att besöka Europaparlamentet.

Ett annat bekant ansikte på konferensen var Trafikverkets regiondirektör för sydöstra Sverige, Lennart Andersson, som även han kom förbi Brysselkontoret för att bland annat diskutera regionernas roll på EU-arenan utifrån ett infrastrukturperspektiv. Som representant för en nationell myndighet såg han behov av ett närmare informationsutbyte och därmed möjligheter för Sverige att komma in tidigare i EU:s beslutsprocess och på så sätt få en starkare röst än idag. Lennart pekade i sin tur på att det i samband med vårt NATO-inträde öppnats ett fönster för regioner utifrån att investeringar i infrastrukturen behöver göras. Militär mobilitet, så väl som motståndskraft och klimatanpassad infrastruktur var för övrigt frågor som lyftes särskilt under Connecting Europe Days och som Brysselkontoret, med andra, bedömer kommer bli allt viktigare under nästkommande europeiska mandatperiod. Efter mötet på kontoret fick Lennart en rundvandring genom Bryssel där kontoret visade upp några intressanta mobilitetslösningar och stadsplaneringsprojekt i Bryssel stad. Som Brysselkontoret skrivit om tidigare har Bryssel historiskt inte varit ett föredöme inom hållbar mobilitet och stadsplanering. Detta har dock kommit att ändras under de senaste åren genom en hel del drastiska och målinriktade insatser från Brysselregionens sida.

Vill du höra mer om Connecting Europe Days eller om hur Småland Blekinge Halland South Sweden arbetar med mobilitets och transportfrågor generellt? Hör då av dig till undertecknad.