Småland-Blekinge-Hallands rapportörsgrupp för skogsfrågor besvarar regeringens remiss

Småland-Blekinge-Hallands rapportsgrupp för skogsfrågor har svarat på regeringens remiss om EU-kommissionens nya förslag till förordning om restaurering av natur. SBHSS ser positivt på europeiskt samarbete i skogsrelaterade frågor där skogsägarna ges information, incitament och stöd för hur de kan sköta skogarna på bästa hållbara sätt, men ser samtidigt allvarliga brister i hur EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur beaktar vissa centrala punkter kopplade till skogsbruket och det nationella självbestämmandet i skogliga frågor. Övergripande anser SBHSS att förslaget behöver arbetas om i flera delar.

Den 22 juni 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. Förslaget innehåller ett stort antal bindande mål och skyldigheter för medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem, inom alla typer av landområden – skog, jord och vatten.

Småland-Blekinge-Hallands rapportsgrupp för skogsfrågor har under hösten tittat närmare på detta förslag och valt att svara på regeringens remiss. SBHSS:s rapportsgrupp lämnade in sitt remissvar den 31:a oktober.

SBHSS:s ståndpunkter i korthet:

  • SBHSS ser positivt på europeiskt samarbete i skogsrelaterade frågor, men ser samtidigt brister i hur förslaget beaktar vissa centrala punkter kopplade till skogsbruket och det nationella självbestämmandet i skogliga frågor.
  • Övergripande anser SBHSS att förslaget behöver arbetas om och välkomnar mer dialog kring skogsfrågor mellan nationell, regional och europeisk nivå.
  • SBHSS instämmer i behovet av att skydda ekosystem och säkerställa att de fungerar, samt att biologisk mångfald gynnas, men ifrågasätter om EU-kommissionens förslag om juridiskt bindande och detaljerade mål för återställande av natur är effektiva och rimliga.
  • SBHSS ser en överhängande risk att förslaget om restaurering av natur kan komma att kollidera med bland annat ägande- och brukanderätten, det kommunala självstyret, nationella mål om fossilfrihet och tillväxt i bioekonomin, samt det nationella självbestämmandet i skogliga frågor.
  • SBHSS delar riksdagens bedömning att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Rapportsgruppens remissvar kommer tillsammans med Småland-Blekinge-Hallands positionspapper kring EU:s skogsstrategi att användas som underlag för SBHSS:s fortsatta påverkansarbete på Brysselarenan.

Vill du läsa remissvaret i sin helhet klicka här. Har frågor som rör ämnet, hör av dig till Martin.