SME-instrumentet

SME (små och medelstora företag) är centrala för EU för att genomföra innovationsprojekt. Ministerrådet och Europaparlamentet har satt upp målet att avsätta minst € 8 miljarder EUR i finansiering till SMF.

Detta instrument är avsett för alla typer av högt innovativa små och medelstora med fokus på kommersialisering av produkter eller tjänster

SME-instrumentet omfattar alla icke-tekniska innovationer och tjänsteinnovationer.

Vilka sektorer prioriteras?

Alla typer av FoU och innovationer som är avsedda för kommersialisering.

Företag med inriktning på den europeiska marknaden.

Europeiska kommissionen fokuserar på följande branscher:

• Urban mobility

• Energibesparing (inom transport, urbana miljöer …)

• Samhällsplanering sektorer

• decentraliserat samarbete

• miljö

• Miljöindustrin

• Kultur och historia

• Medborgarskap

• cirkulär ekonomi

• Deltagande utveckling

Vår förståelse av innovation har förändrats

• Försprång i konkurrensen blir svårare och svårare att upprätthålla

• Behovet av innovation är konstant

• Innovation är inte en linjär process: det måste vara strategiskt genomföras inom företagets filosofi

• Open innovation (möjligheter att nyttja publika metadata)

• Fokus ligger på de olika typerna av innovation, inklusive organisatorisk innovation snarare än produkt- eller processinnovationer.