SMF och Dataapplikationer

Det finns idag en stark tro på små- och medelstora företags (SMF) roll i den ekonomiska och regionala utvecklingen vilket har öppnat dörrar för olika EU-finansierade initiativ och program. Inom bland annat COSME, SMF-instrumentet och FIWARE finns det idag möjligheter för företag som utvecklar eller använder sig av dataapplikationer.

I OECD’s-rapport om Småland-Blekinge står det bland annat att länens SMF:s har stor potential att förflytta näringslivet högre i näringskedjan samt öka innovationsgraden. Detta är inte en unik bild för Småland-Blekinge utan kan även ses i andra regioner i EU, vilket har lett fram till olika EU-finansierade program. Att satsa på och främja SMF:s kan även ses som en del av arbetet med att uppnå Europa2020-strategin där smart, hållbar och inkluderande tillväxt är huvudmålen. Genom de olika EU-programmen kan SMF:s i Europa och därmed även Småland-Blekinge, stärkas både på den Europeiska och internationella marknaden.

Även om vi idag har gått in i den nya programperioden finns det fortfarande möjligheter till att delta i det gamla programmet, exempelvis i FIWARE som riktar sig till IT-sektorn. FIWARE är ett program som syftar till att öka innovationsgraden hos SMF:s genom att skapa en plattform för applikationsutvecklare. FIWARE-programmet riktar sig till flera olika sektorer så som transport, e-hälsa och smarta städer genom 16 olika ”accelerators”, som i sin tur presenterar de specifika utlysningarna. Det finns en önskan om att FIWARE skall kunna ses som en form av ett ekosystem där leverantörer, producenter och användare är av lika vikt för utvecklingen av applikationerna inom FIWARE.

Inom Horisont2020-programmet finns det öronmärkta pengar avsatta för SMF:s genom SMF-instrumentet som syftar till att komplettera annan finansiering för innovativa idéer. SMF-instrumentet är indelat i tre faser där deltagande i något av de första två krävs för att delta i den tredje. Den första fasen finansierar undersökningar för den tekniska och kommersiella potentialen av projektet, den andra finansierar produktutvecklingen och den tredje fasen ger stöd åt kommersialiseringen. Det är möjligt att söka direkt till fas två men EU-kommissionen rekommenderar att projektet deltar i första fasen. Utöver det finansiella stödet erbjuder även SMF-instrumentet stöd i form av kontakter genom bland annat nätverket Enterprise Europe Network (EEN). SMF-instrumentet riktar sig till företag som har globala ambitioner och innovativa idéer om en produkt, en tjänst eller en process oavsett vilken sektor det gäller.  

Ett tredje program som arbetar för att öka konkurrenskraften hos SMF:s är COSME. COSME vill öka tillgången till marknader, öka tillgången till finansiering, främja entreprenörskap och förbättra förutsättningarna inom näringslivet för SMF. COSME syftar till att bidra till mer konkurrenskraftiga företag genom både direkt och indirekt stöd i form av utlysningar och tillgång till olika nätverk. COSME och SMF-instrumentet har två olika tillvägagångssätt men vill båda att SMF:s konkurrenskraft och innovationsgrad skall öka för att förflytta näringslivet i näringskedjan.

Dessa tre program är alla exempel på hur SMF:s kan arbeta med att öka innovationsgraden och öka konkurrenskraften på marknaden vilket därmed kan leda till att de klättrar på näringskedjan. Eftersom de tre programmen skiljer sig något åt vad gäller krav på internationella partner och tidigare erfarenheter skulle FIWARE kunna ses som en väg in i större forskningsprogram. FIWARE skulle därför kunna ses som ett strategiskt beslut för att i ett senare skede delta i ett Horisont2020-program. Vad de tre programmen har gemensamt är, som även är nämnts tidigare, hur de arbetar för att uppnå Europa2020-målen. Även om de var för sig kanske inte satsar på alla tre Europa2020-målen samtidigt finns det utlysningar och projekt som bidrar till att uppnå målen.

Under arbetet med denna artikel funderade vi även på möjligheterna att kombinera program från sjunde ramprogrammet, i detta fall FIWARE, med Horisont2020-programmet och SMF-instrumentet. Detta är inte möjligt, vilket delvis beror på hur programmen är uppbyggda men för Horisont2020-projekt finns det möjlighet att ansöka om VINNOVAS planeringsbidrag som kan, precis som FIWARE, vara ett verktyg för SMF:s att delta i EU-projekt. Hos VINNOVA finns det även andra möjligheter att ansöka om finansiellt stöd för projekt som även skulle kunna ses som en del av ett arbete mot ett senare Horisont2020-projekt.