Statsstöd till flygplatser

Den 8 juni har Europeiska ministerrådet möte om transportfrågor. En av de frågor som kommer att behandlas är den om ett öppet och sammanlänkat Europa. Ansvarigt statsråd som representerar Sveriges regering vid detta möte är Anna Johansson.

Småland Blekinge Halland har tagit del av information från Svenska representationens transportråd. De har beskrivit att EU-kommissionen har aviserat att den kommer att presentera ett paket om sammanlänkning och tillgänglighet inom luftfartsområdet, innehållande dels ett förslag till förordning som ska ersätta nuvarande förordning 868/2004 om skydd mot subventioner och illojal prissättning från flygbolag från tredje land, dels riktlinjer om allmän trafikplikt (Public Service Obligations) och om ägarskap och kontroll av flygbolag, och dels en studie om flygtrafiktjänster (”Continuity of Air Traffic Management, ATM)”.

 Huvudsyftet med paketet är enligt kommissionen att stärka europeisk luftfarts konkurrenskraft. Kommissionen kommer vid rådsmötet den 8 juni 2017 att presentera detta paket.

I sin önskan att stärka konkurrenskraften önskar man ta bort subventioner från luftfarten. Förslagen vid rådsmötet kommer sannolikt att påverka/reducera/helt eliminera driftsstöden till mindre flygplatser. Svenska regioner med mindre flygplatser lär följa denna fråga. Småland Blekinge Halland har ju ett antal mindre flygplatser. Det kan vara viktigt att kontrollera att flygplatserna och regionernas tjänstemän bevakar frågan på nationell nivå.