Strategi på gång för psykisk hälsa

Under de senaste 25 åren har EU-kommissionen arbetat med diverse initiativ, projekt och åtgärder för att förbättra människors psykiska hälsa inom och utanför Europa. Nu önskar EU-kommissionen ännu större satsningar i EU genom uppbyggandet av en hälsounion, som Brysselkontoret tidigare har rapporterat om. I sitt tal om tillståndet i unionen 2022 sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att kommissionen har för avsikt att föreslå ett nytt initiativ om psykisk hälsa under 2023 – och den 7 juni 2023 publicerade kommissionen ett meddelande som en utgångspunkt för en ny övergripande strategi för psykisk hälsa. Initiativet är till för att hjälpa medlemsländerna och berörda parter att snabbt kunna vidta åtgärder för att hantera utvecklingen med allt fler som lider av psykisk ohälsa.

Kommissionen menar att meddelandet om en övergripande strategi för psykisk hälsa är en vändpunkt i hur man kommer att arbeta med psykisk (o)hälsa i EU och början på ett nytt strategiskt tillvägagångssätt för psykisk hälsa som kommer att gå bortom hälsopolitiken. Den nya strategin har ett omfattande tillvägagångssätt och ämnar säkerställa ett nytt tvärsektoriellt synsätt på psykiska hälsofrågor. Meddelandet erkänner därför att psykisk hälsa handlar om mer än bara hälsa och omfattas därför av många områden, som exempelvis utbildning, digitalisering, sysselsättning, forskning, stadsutveckling, miljö och klimat. En strategi för att ta itu med psykisk hälsa är därför av vikt både från ett socialt och ekonomiskt perspektiv där alla ska ha rätt till vård och stöd.

Den nya strategin är ett viktigt första steg i att likställa psykisk hälsa med fysisk hälsa, en jämställd psykisk hälsa och ett mer motståndskraftigt samhälle, med målsättningen att initiativet ska bidra till effektiv vägledning, samordning, ökat stöd och riktade åtgärder på EU-nivå. Huvudfokus kommer läggas på hur man kan hjälpa och lindra effekterna av psykisk ohälsa, samt på förebyggande åtgärder. För att göra detta syftar den nya strategin till att införa verktyg och vägledande principer som driver förändring.

Meddelandet bygger på följande tre vägledande principer som bör gälla för alla EU-medborgare:

 • Tillgång till lämpliga och effektiva förebyggande åtgärder
 • Tillgång till högkvalitativ och prisvärd psykiatrisk vård och behandling
 • Möjlighet att återintegreras in i samhället efter tillfrisknande

Dessa vägledande principer konkretiseras genom insatser inom åtta delområden:

 • Integrering av psykisk hälsa i alla politikområden
 • Främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och tidiga insatser vid psykisk ohälsa
 • Främja barns och ungas psykiska hälsa
 • Hjälpa de mest behövande
 • Hantering av psykosociala risker på arbetsplatsen
 • Stärka systemen för psykisk hälsa och förbättra tillgången till behandling och vård
 • Överkomma stigmatisering
 • Främja psykisk hälsa globalt

Till dessa åtta delområden knyts 20 flaggskeppsinitiativ som direkt och indirekt kommer att stödja medlemsländerna i arbetet med att åstadkomma en övergripande strategi för psykisk hälsa. Genom flaggskeppsinitiativen identifieras finansieringsmöjligheter till ett värde av 1,23 miljarder euro, vilket ska genomföras inom ramen för redan befintliga EU-initiativ, strategier och åtgärder, däribland arbetsprogrammet EU för hälsa (EU4Health) och EU:s initiativ för icke smittsamma sjukdomar.

Tanken med den nya kommande strategin är att öppna flera dörrar för att förbättra vård, behandling och medvetenhet genom dess initiativ och finansiering. Det övergripande angreppssättet i den nya strategin uppmanar också till att regionala och nationella aktörer, hälso- och icke-hälsopolitiska sektorer, samt andra relevanta intressenter som industri, akademin och organisationer, bör arbeta tillsammans för att uppnå en bättre psykisk hälsa i unionen. Det nya strategiska tillvägagångsättet riktar sig alltså till aktörer på alla nivåer, från lokal till global nivå, för att stärka befintliga strukturer och bevaka åtgärder. Inom hälsoarbetet i SBHSS regioner är psykisk hälsa en prioriterad fråga och därför kommer Brysselkontoret fortsätta bevaka utvecklingen av det strategiska arbetet med psykisk hälsa på EU-arenan.

Här kan du läsa hela meddelandet om en övergripande strategi för psykisk hälsa.

Här kan du läsa Regeringskansliets faktapromemoria om meddelandet om en övergripande strategi för psykisk hälsa.