Styrgruppskonferens 2017 – nutid och framtid för Småland-Blekinge-Halland

Under två dagar, 28 och 29 juni, har huvudmännen för Småland-Blekinge-Halland-samarbetet samlats för styrgruppskonferens i Bryssel. Med inbjudna talare och diskussioner som avhandlade en rad strategiska frågor av intresse för våra regioner, har konferensen utgjort en chans att begrunda det interregionala och internationella samarbetet – ur både nutids- och framtidsperspektiv.

En aktuell fråga av stor vikt för regionerna är givetvis EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonderna. Lars Danielsson, Sveriges ständige representant vid den Europeiska unionen, berättade för konferensens deltagare om hur han ser på den nuvarande statusen hos unionssamarbetet och vad som kan komma att ske i framtiden. Förutom flyktingkrisen och flera medlemsländers ovilja att delta i flyktingmottagandet så är förhandlingarna kring Storbritanniens utträde och vad det kan komma att medföra viktiga frågor. Vad vi vet, menar Danielsson, är att EU:s budget kommer att minska då landets medlemsavgift försvinner. Vad vi dock inte vet är hur minskningen kommer påverka budgetens olika poster, däribland sammanhållningspolitiken.

 För Småland-Blekinge-Halland är frågan kring hur Brexit kommer påverka sammanhållningspolitiken – precis som för EU:s övriga regioner – givetvis en väldigt prekär fråga som följs och som kommer behöva följas. Förutom i kopplingen till EU-budgeten och Brexit diskuterades även slutsatserna från Cohesion Forum som hade hållits i Bryssel samma vecka. Diskussionerna under konferensens två dagar behandlade också Småland-Blekinge-Hallands engagemang i forsknings- och innovationsfrågor. EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) gav en bakgrund till samtalen, genom att berätta om hur han som skuggrapportör ser på det kommande arbetsprogrammet för EU:s forsknings- och innovationsprogram (FP9).

 

                                   Jakop Dalunde avtackas av Blekinge Tekniska Högskolas Eva-Lisa Ahnström

 

Konferensen innehöll även goda och inspirerande exempel. På området hälsa berättade Evette Pennant-Jones, från Wales Brysselkontor, om hur deras region har använt sitt internationella arbete för att nå strategiska hälsomål hemmavid. Ett av verktygen i arbetet har varit regionens engagemang i EIP (European Innovation Partnership) för aktivt och hälsosamt åldrande. På området grön utveckling och bioekonomi berättade också Roel Haverkate, policykoordinator, om hur provinsen Drenthe i norra Nederländerna etablerat en rad industrikluster. Denna traditionellt utpräglad jordbruksregion har av EU-kommissionen blivit utsett till demonstrationsexempel för andra europeiska regioner, grundat på det lyckade arbetet med att knyta samman kompetenser från kemiindustri och jordbruk. Vad Haverkate och det Nederländska exemplet visar är att framtiden för bioekonomin är ljus, och att möjligheterna på området är många för regional tillväxt.

 

                                       Roel Haverkate berättade om bioekonomin i Drenthe i norra Nederländerna

 

Konferensen bjöd, slutligen, på givande diskussioner och samtal både under själva konferensen och under onsdagens mottagning, då vänner och strategiska partners till Småland-Blekinge-Halland bjöds in. Från Brysselkontoret vill vi tacka konferensens och mottagningens deltagare, och ser fram emot det framtida interregionala och internationella samarbetet. 

 

                                                       Samtal och kontaktskapande vid onsdagens mottagning.