Taxonomin nu presenterad – är vi nöjda?

*uppdaterad 2021-04-22*

Idag presenterades EU:s taxonomi för vad som anses klimatmässigt hållbar, ett dokument som många väntat på. EU:s taxonomi för hållbar finansiering har nämligen lett till stor debatt både i Sverige och EU. De flesta är överens om att syftet med taxonomin – att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar – är önskvärt, men det är i definitionerna av vad som är hållbart som diskussioner har uppstått. Från svensk sida har det bland annat gällt synen på skog, bioenergi och vattenkraft, men även frågor som renovering och drivmedel.

Vad som anses hållbart utgår från sex klimat- och miljömål och det är för de två klimatmålen som EU-kommissionen nu tagit fram kriterier i en så kallad delegerad akt. När EU-kommissionen i slutet av 2020 öppnade upp ett samråd för att hämta in åsikter om det första utkastet till delegerad akt, ledde det till oväntat stort engagemang med över 46 000 mottagna svar. Ett av dessa kom från Smålands skog- och trästrategier, där man framförde kritik och oro över de krav som ställs på skogsbruket för att det ska klassificeras som hållbart, i synnerhet vad gäller små skogsbruk. Frågan skapade sådan debatt att det talades om att skogsbruk helt skulle tas ur taxonomin tills vidare, men i den slutliga akten finns skogsbruk med. Vissa formuleringar tycks bättre, så som att man inte längre talar om förbättrat skogsbruk. De allta minsta skogsbruken undantas från kravet om klimatplaner, men gränsen är satt till skogsbruk över 13 hektar. I Småland som utmärker sig med en hög andel små privatägda skogsbruk (80% av ägs av privatpersoner) kan denna aspekt vara särskilt viktigt. Medelarealen i Småland för ett skogsburk är 64%, vilket är udner riksgenomsnittet.  

Frågan om bioenergi har varit en annan diskuterad fråga där många svenska intressenter, inklusive regeringen, framfört oro när den klassificeras som en övergångsteknologi. Detta tycks nu inte längre vara fallet.

Biodrivmedel, och inte minst biogas, är en fråga med tydlig koppling till våra regioner. Här påverkas investeringsmöjligheterna både av de kriterier som gäller för tillverkning och användning av biodrivmedel, men också för de kriterier som gäller för fordonstillverkare. Dessa tekninska speicifikationer kan vara värt at titta närmre på, och vilka metoder som används för att beräkna CO2-utsläpp. 

Från andra håll i Europa har man kämpat för att kärnkraft och naturgas ska ingå i taxonomin. Vad gäller dessa två frågor har EU valt att skjuta dessa fram till slutet av året.

Vad händer nu?

Från Småland Blekinge Halland sida kommer vi analysera förslaget och följa debatten. Vi kommer därför uppdatera denna artikel och vår hemsida löpande.

Rådet och Europaparlamentet kommer nu granska akten, de har 4–6 månader på sig för detta. Om varken Rådet eller Europaparlamentet förkastar den delegerade akten efter granskningstiden, träder den i kraft 1 januari 2022.

Taxonomin beskrivs som ett levande dokument och kommer ses över var tredje år, men också i samband med att förnybartdirektivet (REDII) revideras vilket pågår just nu. Vi kan därför vänta oss att detta är en fråga vi följer under lägre tid.

Samtidigt pågår även framtagandet av kriterier för de fyra miljömålen, vilket kommer vara lika relevant att följa. För att en ekonomisk verksamhet ska anses vara hållbar krävs att den väsentlig bidrar till ett av de sex klimat- och miljömålen, och inte utgör betydande skada för något av de andra.

EU:s taxonomiplattform med företrädare för en rad intressenter har i uppdrag att ge råd till EU-kommissionen i utvecklingen och implementeringen av taxonomin.

Mer information

EU-kommissionens pressmedelande 21 arpil

Kommissionens meddelande: om EU:s taxonomi, företagens hållbarhetsrapportering, hållbarhetspreferenser och förvaltningsuppdrag

Delegerad rättsakt om EU:s taxonomi 

Frågor och svar – Delegerad akt om klimattaxonomin och ändringar av delegerade akter om förvaltningsuppdrag och investerings- och försäkringsrådgivning

Frågor och svar – Förslag till direktiv om företagens hållbarhetsredovisning

Faktablad – paketet om hållbar finansiering från april 2021

GD FISMA:s webbplats om hållbar finansiering

Sveriges regering, information om taxonomin