The Green Deal – satsningar på transport

EU har fastställt en grön giv som syftar till att verka som ett ramverk för hur vi ska kunna nå klimatneutralitet år 2050. En del av den gröna given riktar särskilt in sig på transport- och mobilitetsområdet. Detta är även något som kan vara särskilt intressant för Småland-Blekinge-Halland. Den gröna given kopplar väl till våra medlemmars mål och prioriteringar, och det kan därmed finnas möjligheter att dra nytta av. Vi har därför tagit en närmre titt på hur den gröna given adresserar transportområdet och vilka konkreta åtgärder som förslås. 

I EU:s gröna giv beskrivs hur och vad som måste ändras för att uppfylla målet om att bli en klimatneutral världsdel år 2050. Transporter står för 25% av EU:s gemensamma koldioxidutsläpp och fortsätter öka. För att kunna uppnå klimatneutralitet behöver utsläppen från transporterna reduceras med 90 % fram till 2050. Detta innebär att samtliga transporter inom väg, järnväg, flyg samt sjöfart måste medverka till minskningen. Den gröna given framhäver några specifika områden som berör transport och kommissionen har pekat ut ett antal punkter som man särskilt riktar in sig på. Vidare presenterar kommissionen vilka åtgärder man planerar att implementera. 

Multimodala transporter
Något som EU betonar är vikten av att ställa om till mer multimodala transporter. Kommissionen kommer eventuellt att ändra riktlinjerna för kombinerad transport, så att detta kan bli ett bra komplement som stöttar multimodala transporter gällande järnväg och vattentransporter. Dessutom anses arbetet om att upprätta ett europeiskt luftfartsrum behöva utvärderas ytterligare i förhoppning om att genomföra detta förslag.

Uppkopplad multimodal mobilitet
Automatiserad mobilitet kommer att ersätta särskilda transportmedel som används idag och kommer därmed få en större roll i den omställning som EU föreslår. Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att bidra med vissa medel för automatiserad mobilitet.

Hållbara alternativa drivmedel
Användningen och tillgängligheten av hållbara alternativa drivmedel behöver öka och förbättras. Enligt preliminära beräkningar kommer 1 miljon offentliga laddnings-och tankstationer kommer upprättas fram till 2025. Vidare föreslår kommissionen en ökning av miljödelen i den nästkommande budgeten för Fonden för ett sammanlänkat Europa som bland annat kommer att stödja expanderaningen av infrastruktur för alternativa drivmedel samt landsbygden vilket anses som ett ’särskilt’ område i behov av stöd gällande drivmedel.

Städer
Kommissionen gör även riktade satsningar på städer, i syfte att minska (koldioxid) utsläpp och föroreningar. Kommissionen har som agenda att lansera hårdare krav på utsläpp som förorenar. Dessutom kommer man att se över lagstiftningen gällande utsläppen från personbilar för att få till stånd en tydlig handlingsplan mot utsläppsfria transporter.

Transportpriser gällande miljö och hälsa
Priserna gällande transporterna måste avspegla dess påverkan på miljön och hälsan i samhället. Idag subventioneras fossila bränslen. Detta är något som behöver upphöra för att nå det klimat och miljömål som antagits. Kommissionen avser ta fram ett förslag där man kommer rekommendera att EU:s handel med utsläppsrätter utvidgas till sjöfartssektorn. Utöver detta kommer kommissionen också att fokusera på hur man bäst kan implementera effektiva vägavgifter inom EU.

Samtliga förslag ämnar till att förbättra transporterna och omfattas av både person- och godstrafik. En annan tillhörande viktig aspekt är infrastrukturen, vilken måste förbättras för att öka effektiviteten och hållbarheten av transporterna. Kommissionen ser detta som ytterligare ett steg i att bidra till regional tillväxt. Dessa förslag är mycket intressanta för Småland-Blekinge-Halland och är av stor betydelse för regionerna att bevaka eftersom transporter är ett särskilt viktigt område för alla regionerna gällande omställningen mot mer klimatanpassad mobilitet.