Turism inom smart specialisering

Smart specialisering (S3) är centralt inom EU:s regionala innovationspolitik. Arbetsmetoden kan fungera som hävstång till sektorsprogram, interregionala samarbeten och utgör basen för investeringar med regionalfonden. Enligt EU-kommissionen knyter allt fler regioner i EU sina S3 till innovationstjänster och affärsmodeller inom turism, vilket skulle kunna vara av intresse även för SBHSS medlemmar.

 

Regioner som prioriterar turism i S3 har bland annat riktat fokus på att diversifiera aktiviteter inom turismsektorn för att minska beroendet av säsongsbetonad turism. Det finns också regioner vars strategi är att utveckla konkurrenskraftiga nischmarknader, såsom turism för äldre och ekoturism. Förutom att sektorn utvecklas och gynnas av regioners S3, menar kommissionen även att många andra sektorer som livsmedelsindustrin, byggbranschen och kulturella och kreativa sektorer påverkas positivt av att ha S3 knutet till turism.

 

I dagsläget finns det ett partnerskap i kommissionens S3-plattform som utgår från turismnäringens utvecklingsbehov. Partnerskapet syftar dels till att stödja små och medelstora företag för att uppnå ekonomisk tillväxt, dels bygga motståndskraft och innovation genom lokala nätverk mellan företag, myndigheter och föreningar, samt dels stärka turismsektorn, särskilt inom digitalisering av turism och turismsäkerhet. Läs mer om det tematiska området Digitalisation and Safety for Tourism här.

 

Kommissionen har publicerat en vägledning för investeringar inom turismsektorn, där de exempelvis rekommenderar följande:

  • Investeringarna bör anpassas till ett eller flera tematiska mål och investeringsprioriteringar.
  • Investeringarna bör främja innovation och diversifiering av produkter, processer och tjänster samt specialisering för nischmarknader i syfte att eliminera beroendet av tillfälliga arbeten som inte tillför mervärde samt säkerställa ekonomisk aktivitet och sysselsättning utanför turistsäsongen.
  • Särskilt stor vikt bör läggas på en tredubbel uppgradering i fråga om expertis, innovation och internationalisering av små och medelstora företag och kluster samt (tvärgående) klusteraktiviteter, vilket bland annat inkluderar att stärka interna och externa förbindelser.
  • Eftersom en av de största fördelarna med turismsektorn är de anmärkningsvärt låga hindren för inträde på marknaden, bör man fokusera på stöd till entreprenörskap och nyföretagande.

 

Inför den nya programperioden (2021 – 2027) blir det spännande att se hur turism inom S3 utvecklas. Kanske kommer vi se fler interregionala partnerskap? Nätverk som Småland-Blekinge-Halland är medlemmar i kan användas för att koppla samman regioner med kompletterande turismprioriteringar, därför avser Brysselkontoret att följa utvecklingen samt vid behov marknadsföra våra kompetenser!

 

Läs mer om rekommendationerna här.

Läs mer om det tematiska området Digitalisation and Safety for Tourism här.