Uppdaterad europeisk industristrategi 

I början av maj presenterade EU-kommissionen en uppdatering av EU:s industristrategi som lanserades i mars 2020. Anledningen till att strategin har uppdaterats med kort varsel är pandemins effekter på den inre marknadens resiliens och tillväxt. Därmed adderar kommissionen prioriteringar som fokuserar på industrins motståndskraft till det redan givna fokuset på grön och digital omställning. 

Den uppdaterade industristrategin har tre övergripande fokusområden:

  • Den inre marknadens motståndskraft
  • Stärka EU:s strategiska autonomi
  • Accelerera den gröna och digitala omställningen

De första två rubrikerna är en konsekvens av pandemins påverkan på den europeiska marknaden. Kommissionen vill främja en snabb återhämtning samtidigt som man tar höjd för framtida kriser genom att påkalla ett nödlägesinstrument för den inre marknaden. Att stärka EU:s strategiska autonomi handlar om att främja europeiska industriallianser och värdekedjor, inte minst för strategiskt viktiga produkter. Till strategin medföljde en rapport om EU:s strategiska autonomi (och kapacitet) som bl.a. betonar vikten av europeisk energiförsörjning och farmaceutiskt material.

Accelerera den gröna och digitala omställningen genomsyrar sedan tidigare EU:s industristrategi, och återspeglar EU:s tillväxtstrategi ”den gröna dealen”. Det landskap som växt fram med den nya programperioden och V.D. Leyens kommissionen innebär att den regionala nivån har en mängd strategier, initiativ och program att beakta för regionala aktiviteter. Industristrategins gröna och digitala prioriteringar kan t.ex. matchas väl med Horisont Europas partnerskap eller interregionala S3-partnerskap för industriell modernisering. Även Faciliteten för återhämtning och resiliens (RFF) och multinationella projekt som lanseras 2021 – 2022 kommer att möjliggöra att regioner kan utföra aktiviteter i linje med den uppdaterade Industristrategins målsättningar.

Det kan vara läge för SBHSS medlemmar att lyfta fram platsbaserade åtgärder (industriell modernisering, grön och digital omställning) som koordineras från regional nivå med syfte att länka samman regionala industrikompetenser till europeiska värdekedjor. Industristrategin riktar sig i första hand till näringslivet och industrierna, men för små och medelstora företag inom näringar som står inför strukturomvandlingar så kan deltagande i interregionala samverkansplattformar accelerera processer och bidra till ömsesidiga kompetensutbyten med partners i Europa.

Läs mer om EU:s industristrategi här

Läs mer om S3-plattformen ”industriell modernisering” här