Uppdatering om EU:s nya prioritering – försvar och säkerhet

Det blir allt större fokus på försvar och säkerhet inom EU, detta är tydligt inte minst genom EU:s nya prioriteringar för perioden efter 2020. För att få ta del av den senaste informationen som relaterar till forskning och säkerhet deltog Brysselkontoret på ett seminarium den 8 mars där flera deltagare presenterade EU:s nuvarande försvarspolitik och möjligheter till finansiering. EU:s medel är inte endast intressant för försvarsindustrin, utan även för andra intressenter som lärosäten, kluster, regioner, offentliga myndigheter eller företag.

Försvarspolitiken prioriteras   

EU:s försvarspolitik är ett hett ämne i Bryssel, det har inte gått någon under stolen att försvarspolitiken har fått ett mycket större fokus än tidigare i den offentliga debatten, både nationellt men också på EU-nivå.  

Through the European Union, we can support Member States in developing military capabilities and investing more efficiently in defence. We have come a long way in less than one year and we are determined to keep this pace.” – Federica Mogherini

Som vi har skrivit om i tidigare artikel lanserade EU-kommissionen en europeisk försvarsfond den 7 juni 2017. Syftet med fonden var att stärka det europeiska försvarsarbetet, i form av utveckling och inköp samt tillskjuta medel för forskning inom försvar och säkerhet. Mervärdet av fonden skulle komma ifrån att effektivisera användningen av skattebetalares pengar genom att minska överlappningen på de nationella försvarsbudgeterna. För våra regioner betyder det här att det finns nya möjligheter till att finansiera projekt inom forskning som relaterar till försvar och säkerhet. Ytterligare mervärde ligger i att många av Europas försvarsorienterade företag är små eller medelstora, satsningar kan bidra till ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen samt få spridningseffekter inom andra sektorer. Även detta kan vara av intresse kopplat till vårt regionala näringsliv.

I dagsläget finns finansiering tillgängligt via bl.a. ”Preparatory Action on Defence Research (PADR)”. Initiativet PADR är ett förberedande initiativ som drivs mellan 2017 – 2019 med en budget på cirka 90 miljoner euro, dedikerat till forskning och innovation inom ramen för försvar och säkerhet. Se nedan för de 3 prioriterade målen med PADR:

·         Demonstrera och utvärdera det europeiska mervärdet av forskning och innovation inom försvar och säkerhet.

·         Resultaten bör bidra till mer samarbete mellan medlemsländer samt europeisk försvarsindustri.

·         Förberedande akt för att lansera en betydligt större satsning 2021 och framåt.

Mer information om PADR och teman för Calls 2018 hittar ni här. Obs. att mer information om öppna calls kommer att publiceras på PADR:s hemsida i slutet av mars 2018.

Mer pengar till European Defence Fund

Under seminariet den 8 mars hintade kommissionen om hur den kommande finansieringen troligtvis kommer att se ut. Enligt kommissionens förslag kommer betydligt mer medel att tillskjutas forskning och innovation men även utveckling och inköp (de två delarna av den europeiska försvarsfonden). Kommissionen räknar med att efter 2020 kommer forskningsdelen ligga på cirka 500 miljoner euro per år (jämfört med dagens 90 miljoner fram till 2019) och utveckling och inköp 1 miljard euro per år. Skillnaden mellan forskning och innovationsdelen och utveckling och inköp är främst att forskningsdelen baseras på grants (upp till 100 %) och utveckling och inköp medfinansieras av medlemsstaterna (80 %).

Stöd för att söka medel

Finansiering till säkerhetsorienterad forskning finns inom flera fonder ex. COSME och Horizon 2020. European Defence Agency (EDA) tagit fram ett verktyg vars syfte är att göra det lättare att orientera sig bland fonderna när man söker medel, verktyget går under namnet ”European Funding Gateway”. Kommissionen uppmanar även alla intressenter att använda de resurser som finns tillgängliga via EU om man behöver hjälp med sin ansökan eller har frågor om tillgänglig finansiering, Enterprise Europe Network är ett sådant hjälpmedel.

Under seminariet presenterades även försvars och säkerhetsklustret CenSec (Center for Defence, Space & Security). CenSec som bl.a. inriktar sig på marinindustri, cybersäkerhet samt försvar och säkerhet. Vi vill även passa på att informera om nätverket ”European Network of Defence-Related Regions” (ENDR). Nätverket arbetar med att samla kluster, regioner och företag för att dela erfarenheter och goda exempel på hur man kan använda teknik inom dubbla användningsområden (försvar och civilsamhället).

Med tanke på att det troligtvis kommer att skäras ned på sammanhållningspolitiken kan det vara dags att börja reflektera över hur ett ökat säkerhet och försvarsfokus påverkar våra möjligheter att finansiera regional utveckling. Vilken sorts finansiering som kommer att vara tillgänglig för våra regioner i framtiden? Hur skulle vi kunna använda EDF i framtiden i avsaknad av andra medel? Kan det bli relevant att motivera utvecklingsinsatser ur ett säkerhets- och försvarsperspektiv? Här kan man fundera kring om EDF vissa fall kan användas istället för strukturfonder för att främja SMEs konkurrenskraft, eller om infrastruktur skulle kunna motiveras utifrån att de är viktiga ur säkerhetsperspektiv. Observera att detta i dagsläget är detta endast spekulationer, men något som är tydligt från medlemsstaterna är att försvar och säkerhet kommer få en större bit av budgetkakan än tidigare och då kan det vara relevant för Småland-Blekinge-Halland att reflektera över om och hur dessa kan nyttjas även för regional utveckling och tillväxt.