Utlysning för att öka SMF:s deltagande i offentlig upphandling

Inom ramen för COSME, EU:s konkurrenskraftsprogram för små- och medelstora företag (SMF), finns det för närvarande en utlysning som syftar till att SMF i större utsträckning ska delta i offentlig upphandling. Då det finns en stor marknad för offentlig upphandling är det viktigt att även mindre företag kommer in på marknaden. EU-kommissionens förhoppning är att intermediära organisationer ska kunna hjälpa till med detta och överbrygga de svårigheter som finns i dagsläget, och denna utlysning är ett verktyg för att nå målet. 
 
Projektansökningar till utlysningen måste täcka flera typer av aktiviteter som framförallt ska syfta till att underlätta deltagandet i gränsöverskridande upphandlingar. Nedan följer några exempel på aktiviteter som projektet kan behandla:
 
Utbyte av information om hur upphandling fungerar i olika medlemsstater
Utbildning och/eller rådgivning till SMF 
Organisering av nätverkande aktiviteter
Anordna tillställningar där större företag kan agera som mentorer och förmedla kunskap och information till SMF
 
I ansökan ska det även beskrivas hur projektet kommer att bidra till följande utvärderingskriterier:
 
Antal SMF som påverkas av projektet (minst 500 från fem olika medlemsländer)
Antal rådgivande anvisningar som är anpassade efter medlemsstaternas specifika regler (minst fem stycken) 
Antal möten som anordnas under temat ”träffa upphandlarna” (minst fem möten) 
Antal nätverkande aktiviteter (minst 10 aktiviteter)
 
Konsortiet måste bestå av minst tre juridiska enhet från tre olika medlemsländer som deltar i COSME. Enheterna ska vara organisationer som har ett starkt fokus på att stötta företag och/eller främja SMF:s deltagande inom offentlig upphandling. Det kan t.ex. vara sammanslutningar som handelskamrar, inkubatorer, offentliga och privata organisationer som har som sin uppgift att stötta företag eller offentliga myndigheter med speciellt fokus på att hjälpa SMF att delta i offentlig upphandling. 
 
Den totala budgeten för utlysningen är 800,000 euro, där 250,000 euro är den genomsnittliga kostanden för ett projekt. EASME, EU-kommissionens enhet för SMF, räknar med att finansiera fyra projekt, där medfinansieringsgraden är 75 % av kostnaderna. 
 
Projektet får maximalt pågå i 18 månader och sista ansökningsdagen är 28 juli 2016