Utlysning med fokus på smarta städer

Den 15 december öppnar Joint Programme Initiative (JPI) Urban Europe sin fjärde utlysning med fokus på smarta städer. JPI är ett verktyg för aktörer inom EU:s medlemsländer med syfte att samordna forskning och implementering för att skapa lösningar för hållbar stadsutveckling. Utlysningen vänder sig till forskningsinstitut, universitet och högskolor, kommuner, företag, ideella organisationer och samhällsentreprenörer.  

Utlysningen stöds av EU-kommissionen genom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Den totala budgeten är 24,5 miljoner euro. Användarna ska gärna vara involverade i konsortier och projekten fokusera på både forskning och implementering. Områden som presenteras i utlysningen är urbanisering och avfolkning som både utmaning och möjlighet, samt utvecklandet av nya metoder för offentliga tjänster. Utlysningen består således av följande teman:

  • Koncept och strategier för urban utveckling och tillväxt 

Projekt inom detta område ska syfta till att skapa en bättre förståelse för samspelet mellan städer och dess omgivningar när det gäller markanvändning, transport, miljö och energi samt identifiera hur dynamiken i storleksförändringar kan möjliggöra omprövning av samhällsstrukturer, beslutsprocesser och samverkan för att förbättra medborgarnas försörjningsmöjligheter och livskvalitet. 

  • Utveckling av offentliga tjänster

Projekt inom detta område ska syfta till att utveckla nya och innovativa sätt för offentliga tjänster att på effektivare sätt svara mot lokala problem och utmaningar.

  • Inkluderande och tillgängliga urbana samhällen

Projekt inom detta område ska syfta till att, utifrån de vardagliga behov och utmaningar som olika sociala och kulturella grupper står inför, identifiera och undersöka hur olika lösningar kan bidra till ett inkluderande och välmående samhälle.

Vinnovas hemsida och hemsidan för Urban Europe finns det mer information om ansökningsprocessen.