Utlysningar för ökad utveckling och samarbete inom offentlig administration

EU har under flera år arbetat för att modernisera den offentliga sektorn, framförallt genom arbetet med eGovernment*. I linje med 2015 års strategi för en digital inre marknad kommer EU-kommissionen att lägga fram en ny handlingsplan för eGovernment som strävar efter ökad innovation för informations- och kommunikationsteknik (IKT) i den offentliga sektorn. Detta breddar användningsområdet och gör IKT inte bara är intressant för aktörer med en rent tekniskt bakgrund, utan även t.ex. regionala myndigheter. Den framtagna handlingsplanen understöds av ett antal utlysningar som du kan läsa mer om längre ner.
 
Nya företagsstrukturer, digitala verktyg och integrering av ny teknologi ska hjälpa den offentliga sektorn att öka sin kapacitet, bli mer effektiv och generellt öka kvaliteten för offentlig administrering. Man vill även ha en öppen offentlig sektor vilket fås genom tre delar; en öppen process, öppen information och en öppen service. Detta ska medföra transparens och kräver ett ökat deltagande och samarbete mellan den offentliga sektorn, privatpersoner och företag, och medför att privatpersoner och näringslivet i högre grad deltar i utformningen och implementeringen av offentliga tjänster. 
IKT återfinns inom EU:s porgram för forskning och innovation Horisont 2020 under samhälleliga utmaningar. Just IKT faller inom ramen för ”Europe in a changing world”, som strävar efter att bygga ett inkluderande, eftertänksamt och innovativt samhälle.   
 
Under 2016 och 2017 går kommissionen därför fem utlysningar som alla faller inom Horisont 2020 och dess fokus på eGovernment. Dessa behandlar frågor som:
 
samarbete mellan och utvecklingen för offentliga administratörer 
 
digitaliseringens påverkan på beslutsfattandet för offentliga aktörer
 
nya företagsmodeller för SMF som bidrar till ett inkluderande, eftertänksamt och innovativt samhälle.   
 
*eGovernment definieras som användningen av internet för att leverera myndighetsinformation och service till medborgare.