Utökat EU-fokus: kompetensförsörjning inom jordbruks- och livsmedelsindustrin (CAP)?

Fler arbetstagare behövs inom jordbruks- och livsmedelssektorn med rätt kompetenser, en problematik som existerar i våra regioner och i övriga delar av Europa. Den demografiska förändringen bidrar till problemet, allt fler unga behövs inom jordbruks- och livsmedelsindustrin om vi ska fortsätta ha en europeisk livsmedelsproduktion. Av den anledningen undersöker EU-kommissionen förutsättningarna för en framtida jordbrukspolitik genom att utvärdera jordbrukspolitiken för perioden 2014 – 2020. Inför nästa period efter 2020 vill kommissionen ha input från olika intressenter med fokus på demografisk förändring inom bl.a. jordbruk och livsmedelsfrågor, lokal och regional utveckling och kompetensförsörjning. Det kan därför vara intressant för Småland-Blekinge-Halland att ge sina synpunkter på dessa frågor.

Ny färdplan för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken

Nu har Småland-Blekinge-Halland chansen att ge sina synpunkter på kommissionens kommande utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken med fokus på demografisk förändring (Evaluation on the impact of the CAP on generational renewal, development and jobs in rural areas). Mellan första kvartalet (Q1) 2018 och fjärde kvartalet (Q4) 2019 kommer kommissionen att utvärdera jordbrukspolitiken med fokus på demografisk förändring, lokal utveckling och sysselsättning på landsbygden. Den första konsultationen är öppen till 9 mars (och avser kommissionens utvärderingsprocess/färdplan) och den hittar ni den här. Utöver den här konsultationen kommer kommissionen att samla in synpunkter via ytterligare en konsultation som förväntas komma i mitten av 2018 och vara öppen under 12 veckor.

Olika aktörer har således chansen att ge sina synpunkter om vad man vill se under kommande period. Det är alltså en chans för Småland-Blekinge-Halland att ge sina synpunkter och påverka kommissionen innan man lägger nya förslag inom CAP och området för kompetens. Man kommer dessutom att arrangera workshops, undersökningar, olika former av arbetsgrupper och kommittéer för att utvärdera perioden 2014-2020. Småland-Blekinge-Halland kommer att fortsätta att bevaka frågor som rör livsmedel och kompetensförsörjning.            

Demografisk förändring

Bakgrunden till utvärderingen är kopplad till den demografiska förändringen inom jordbruket men även kopplat till livsmedelsindustrin. Kommissionen pekar på behovet av åtgärder som gör att generationsbytet inom jordbruket och livsmedelsindustrin blir smidigare, här kan kompetensförsörjning spela en viktig roll för att skapa synergier mellan arbetsmarknaden men också livsmedelsproduktion. Behovet av att få in unga människor i jordbruksnäringen men också livsmedelsindustrin blir allt mer pressande, idag är 55 % av alla jordbrukare i Europa över 55 år. I dagsläget arbetar kommissionen med generationsskiftet inom jordbruket genom åtgärder som direkta bidrag, startkapital till nya jordbrukare, kunskapshöjande utbyten/kompetensförsörjning och mycket annat. Även om CAP främst behandlar jordbruksfrågor finns det inslag av åtgärder som rör livsmedelsfrågor efter principen från jord till bord – och frågor berörande jordbrukets kompetensförsörjning kan vara av intresse för att uppnå regionala utvecklingsmål inom livsmedelsindustrin.

Jordbrukspolitiken efter 2020

Den 29 november 2017 presenterade kommissionen en kommunikation om den framtida jordbrukspolitiken (efter 2020). I rapporten lyfter kommissionen vikten av att stärka landsbygden socioekonomiskt men också att lösa frågan om generationsbytet inom jordbruket. Man lyfter bl.a. behovet av att matcha kompetenser och behovet av att utbilda fler människor inom ex. digitalisering som ett steg i att bemanna jordbruk och livsmedelsrelaterade näringar. Kommissionen skriver också att man behöver investera för att göra det mer attraktivt att bo och arbeta på landsbygden. Men också öka tillgängligheten till vård och omsorg samt att kombinera medel från CAP och sammanhållningspolitiken för att stärka landsbygdspolitiken. Kommissionen betonar också möjligheterna med bioekonomi, ekoturism och cirkulärekonomi som ett sätt att stärka landsbygden. Kommissionen vill att satsningar på bioekonomi ska vara prioriterade efter 2020 inom CAP eftersom mervärdet blir som största när biprodukter från jordbruk, livsmedelsindustri och skogsbruk skapar synergier till andra näringar. Större satsningar på bioekonomi skulle kunna bidra till landsbygdens utveckling samtidigt som man skapar fler arbetstillfällen, vilket är aktuellt för Småland-Blekinge-Halland.

Aktiviteter i Bryssel 2018

I Bryssel är det fyllt med aktiviteter under 2018, nedan kommer några punkter om vad som är på gång inom temat jordbrukspolitik och kompetensförsörjning inom livsmedelsfrågor:

*Med CAP avser vi i det här fallet utvärderingen demografisk förändring inom bl.a. jordbruk och livsmedelsfrågor, lokal och regional utveckling och kompetensförsörjning.

I tidigare artiklar har vi informerat om EU-medel för marknadsföring av regionala livsmedelsprodukter och kommande livsmedelskonferenser. Till den senare artikeln kan vi även lägga till Bryssel-eventet: Forum for the Future of Agriculture den 27 mars i Bryssel.  Brysselkontoret kommet att bevaka eventet där flera representanter från kommissionen, parlamentet, livsmedels- och jordbruksindustrin, NGO:s och näringsliv kommer att diskutera de viktigaste frågorna gällande hållbar livsmedelsproduktion – från jord till bord.