Vad är framtiden för den gemensamma arbetsmarknaden?

EU har under en längre tid försökt harmonisera arbetsmarknaden som är en stor del av den inre marknaden genom diverse direktiv, såsom servicedirektivet. I förra veckan deltog Småland-Blekinge i en konferens där olika aktörer deltog i att utvärdera arbetet hittills samt att dela med sig av sina erfarenheter för att kunna hjälpa varandra vidare i arbetet mot en integrerad arbetsmarknad. Vilka är hindren och vad kan medlemsländerna göra för att komma över dessa.
 
Som öppningstal presenterade professor Kleine från Harvard University hur de tänker kring licensiering för olika yrken för att dela med sig av sin erfarenheter på området. Det finns konkret forskning som visar på att yrken som kräver licensiering, såsom läkaryrket, har högre intagningskrav än andra utbildningar. Detta är i och för sig inget problem men det kan skapa en tröghet i systemet vilket hindrar utbildandet av fler inom yrken som kräver licens. Från högsta domstolen i USA, The Supreme Court, välkomnar man licens för vissa yrken för att kunna bevara och skydda dessa yrken från ett dåligt utförande. Vidare anför högsta domstolen att om någon skulle missbruka sin licens kan man alltid företa legala handlingar och återkalla dessa så att yrket skyddas. 
 
Öppningstalet var tänkt att ge medlemsländerna en insyn i vilka fördelar samt nackdelar det finns med att kräva licens för vissa yrken. Detta då EU har sett licens för vissa yrken som vägen framåt för öppen arbetsmarknad i EU. Problematiken som lyftes fram under konferensen för detta är att många licenser inom EU idag är nationella och inte brukbara i andra medlemsländer. För att licensiering ska kunna fungera inom EU måste man harmonisera standarden för dessa yrken med gemensamma villkor och krav på utbildning inom hela EU. En harmonisering underlättar även för validering av vissa yrken emellan medlemsländerna på arbetsmarknaden. Baksidorna med detta sätt att reformera den gemensamma arbetsmarknaden har bland annat visat sig inom läkaryrket, där färdigutbildade läkare i de mindre välbärgade länderna väljer att lämna dessa länder för att arbeta som läkare i medlemsländer där yrket är mer välbetalt. 
 
Kommissionären för den inre marknaden Elżbieta Bieńkowska, framförde att arbetet än så länge inte gått framåt i den takt hon hade hoppats på, men att det är bättre att utvecklingen går framåt långsamt och att EU väljer en hållbar strategi som alla medlemsländerna står bakom. Service direktivet som ämnar att få en gemensam marknad inom serviceyrkena har stött på en del problem då dessa yrken följer nationell lagstiftning även om tjänsterna utförs utanför landets gränser. Detta vill kommissionären ändra på framöver för att underlätta för en integrerad gemensam arbetsmarknad. 
 
Under konferensen framfördes även att om licensiering avreglerades så skulle servicen för vissa yrken, exempelvis rättshjälp av en advokat, bli mycket billigare. Problematiken med detta och som även lades fram på konferensen är att man då riskerar att få sämre kvalitet inom dessa yrken, då det inte finns någon kontroll av vem som utför yrket. Som det ser ut nu är EU-kommissionen tveksamma åt vilken riktning de ska gå, mer harmonisering i form av licensiering av yrken eller en avreglering av licensiering för att göra det lätt att utöva yrken över nationella gränser och regler? Därför har kommissionen nu utlyst en konsultation som är öppen till den 27 juli, där medlemsländerna kan komma med synpunkter om hur arbetet ska fortskrida. Mer information om utlysningen läs vidare här.