Styrning och uppföljning

Småland-Blekinge-Halland South Sweden har en politisk styrgrupp, chefsgrupp och kontaktpersonsgrupp.

Styrgruppen består av politiker från våra fem regioner och rektorer från våra två lärosäten. Styrgruppen fattar de strategiska besluten för Brysselkontoret och beslutar om verksamhetens inriktning. Styrgruppen träffas fyra gånger under året. Här hittar du protokoll från styrgruppsmötena: 

 

210301 201210, 200625200327,191219,191004,190727181129180628180301171208170913170629170217161207160930160401151201150626141001140626130326

 

Chefsgruppen består av våra medlemmars regionala utvecklingsdirektörer samt representanter från lärosätena. Chefsgruppen fattar operativa beslut som besvarar hur vi kan uppnå kontorets uppdrag och målsättningar. Chefsgruppen träffas fyra gånger under året.

Kontaktpersonsgruppen består av tjänstepersoner i våra regioner och lärosäten. Kontaktpersongruppen är den kommunikativa länken mellan Brysselkontorets och regionernas/lärosätenas medarbetare. Kontaktpersonsgruppen har löpande avstämningar under året.

Länsspecifika dokument tas fram varje år av Småland-Blekinge-Hallands medlemmar och de innehåller prioriterade tematiska områden och målsättningar för varje enskild region. De länsspecifika dokumenten vägleder Brysselkontorets bevakning och aktiviteter under året. Här hittar du en tematisk översikt av de länsspecifika dokumenten. Här hittar du vår guide för framtagandet av länsspecifika dokument.

Omvärldsbevakning tas fram två gånger om året (vår och höst) där Brysselkontoret förmedlar trendanalyser och tematiska underlag kring frågor som har internationell relevans utifrån våra regioners situationer. Omvärldsbevakningen är indelade i två kategorier, strategiska ärenden och presumtiva ärenden. Strategiska ärenden belyser breda utmaningar av strategisk vikt med regelbunden uppföljning i Småland-Blekinge-Halland. Presumtiva ärenden belyser frågor som syftar till att ge våra medlemmar större möjlighet att förbereda sig inför framtida utmaningar och frågeställningar i Bryssel. 

Verksamhetsplanen bygger på strategiska dokument som de regionala utvecklingsstrategierna, de länsspecifika dokumenten och Brysselkontorets omvärldsbevakning. Läs verksamhetsplanen 2020 här.

Verksamhetsberättelse följer upp verksamhetsplanen och beskriver det aktuella årets aktiviteter. Läs verksamhetsberättelsen här. 

Utöver kontinuerlig kontakt mellan Brysselkontoret och våra medlemmar skickar Brysselkontoret ut löpande kommunikation under året:

Veckobrevet skickas ut varje vecka till Småland-Blekinge-Hallands kontaktpersoner. Brysselarenans höga tempo och snabba ledtider innebär möjligheter till aktiviteter med kort framförhållning. För att alla våra medlemmar ska få samma chans att agera skickar vi uppdateringar och nyheter varje fredag.

Brysselbrevet skickas ut några gånger om året till en bred skara läsare i våra regioner. Nyhetsbrevet belyser storpolitik från ett regionalt perspektiv och syftar till att inspirera till europeiskt engagemang även till dem som inte är våra medlemmar (ex. kommuner, skolor).

Tematiska fördjupningar skickas ut efter beställning från våra medlemmar och/eller om stora förändringar inom ett område föranleder behov till fördjupad analys och kommunikation (ex. förutsättningar med EU:s förslag till ny budget).

Vill du ha koll på när kommunikation, möten och konferenser anordnas 2020? Kolla in våra årshjul för interna dokument, interna möten och konferenser