Välbesökt Europaforum i Karlskrona

Therese Svensson-Stoltz, Tommy Rydfeldt, Sven Sunesson,          Erika Bjerström och 

Lennarth Förberg och Magnus Johansson                                    Katarina Areskoug-Mascarenhas

16 maj samlades cirka 140 politiker, tjänstepersoner och studenter i Karlskrona för att lyssna till en rad intressanta presentationer med fokus på Småland-Blekinge-Hallands roll i det internationella arbetet. Moderator var utrikeskorrespondenten och författaren Erika Bjerström. ”En fantastiskt intressant dag”, var en av rösterna från publiken.

Europaforum inleddes med chefen för EU-kommissionens kontor i Stockholm, Katarina Areskoug Mascarenhas som jämförde Europas situation med övriga världen och satte EU:s arbete i relation till dessa utmaningar. Katarina pekade på paradoxen med ökad nationalism och protektionism samtidigt som EU-stödet är ganska högt. Därefter berättade Marie Wik från Region Blekinge och Adam Andersson från Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor om EU:s betydelse för regionerna genom sin finansiering. Här diskuterades hur det regionala utvecklingskapitalet kommer se ut efter 2020 samt vilka arbetssätt som krävs på för att absorbera EU-medel framöver.

 

 

 

 

 

 

 

Adam Andersson och Marie Wik

Sedan följde Anders Borgehed från Sydsvenska industri- och handelskammaren som berättade hur Sydsveriges näringsliv påverkas av EU-beslut och hur de genom lobbying, affärsservice och nätverkande arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra företag. Förmiddagen avslutades med att Linda Reinholdsson och Sven Kastö från Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor gav en överblick av hur våra regioner påverkas av förestående förändringar i EU:s ledarskap samt hur vi förhåller oss till större förändringar inom EU framöver.

På eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan två olika workshopar. En workshop handlade om Europas framtid utifrån ett befolknings- och handelsperspektiv (Magnus Runnbeck, Business Sweden) samt Sydsveriges och Europas produktivitet och konkurrenskraft (Pernilla Johansson, Sydsvenska industri- och handelskammaren).

Magnus pekade ut förutsättningar för export utifrån styrkor och globala marknader. 2018 var ett starkt år för svensk varuexport och mest växte varuexporten till Europa som står för 73 procent av Sveriges export. Norge och Tyskland är våra största exportmarknader.

Pernilla diskuterade hur tillväxt något förenklat kan förklaras genom antingen ökad sysselsättning eller ökad produktivitet. BNP i svenska regioner har ökat kraftigt, medan antalet arbetade timmar (sysselsättning) har utvecklats i en lägre takt, vilket kan förklaras av ökad produktivitet. Generellt har svenska regioner en relativt hög produktivitet. Blekinge och Kronoberg har en produktivitetsdriven tillväxt, medan tillväxten i län som Halland och Skåne drivs av sysselsättning. Pernilla pekade även på hur den lokala arbetsmarknadsregionen, branschstrukturen, kompetensen, innovation, internationell handel och typen av företag (storlek och ägande) påverkar produktiviteten i näringslivet och därmed driver vår regionala tillväxt på hemmaplan.

Bild: Pernilla Johansson, Sydsvenska industri- och handelskammaren

Den andra workshopen fokuserade på strukturfondernas betydelse för regionernas utvecklingskapital. Marie Vaadre från Tillväxtverket inledde med att ge status för EU-medel ämnade svenska aktörer. I slutet av mars 2019 var 90 procent av medlen i regionalfonden beviljade. Medan det finns en stor bredd och mångfald av organisationer som projektägare, får ca 20 procent av projektägarna uppåt 80 procent av det totala stödet. Glädjande nog kan man se ett stort deltagande från näringslivet i de flesta projekten. Därefter fördes en diskussion med representanter från en rad framgångsrika regionala projekt i Småland-Blekinge-Halland. En av slutsatserna var att samarbete på alla nivåer mellan olika aktörer är väsentligt för att uppnå långsiktiga resultat.

Nästa år tar Region Halland över Europaforum-stafettpinnen. Konferensen kommer äga rum i Falkenberg (hösten 2020) och kommer att genomföras i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Här kan du se presentationerna som gavs under dagen