Våra regioners roll i EU:s digitala omställning del 2: Europeiska samarbetsmöjligheter

I flera av våra regioner ser vi växande behov inom digitaliseringsområdet. Det rör till exempel digitala hjälpmedel som kan underlätta i arbetet mot en grön omställning, tekniska verktyg för utveckling inom e-hälsa eller digitala färdigheter kring havsbaserade projekt. Behoven är inte alltid lätta att uppfylla men ser liknande ut bland många sektorer ute i Europa. Av denna anledning kan man via samarbete och partnerskap nå en kunskapshöjning vars resultat blir en lösning på gemensamma behov. Spindelnätet av plattformar och samarbetsmöjligheter inom EU kan dock vara svår att orientera sig i och den stora frågan blir då hur ska man hitta rätt plattform utifrån sin regions eller lärosätes specifika behov

Digitalisering, detta nutidens fenomen som idag inte bara är ett tekniskt verktyg för kunniga experter inom särskilda områden, utan ett alternativ och ibland ett måste för att kommunicera, samarbeta och utveckla bland många av våra samhällens funktioner. Den digitala utvecklingen är dessutom, som vi nämnt i del ett av denna fördjupningsserie, en möjliggörare för att på ett mer effektivt sätt nå många av EU:s strategiska mål, som till exempel den gröna omställningen.

I och med att den digitala utvecklingen skett i stor utsträckning under kort tid finns det många sektorer där bland annat kompetens, finansieringsmedel, tillgänglighet eller hjälpmedel saknas. Vid sådana fall kan det vara ett bra tillfälle att söka inspiration, stöd eller hjälp hos aktörer ute bland Europas regioner, lärosäten och länder. Inom ramen för EU finns det gott om samarbetsmöjligheter som kan bli nyckeln för en lyckad digital omställning. Nedan har Brysselkontoret valt att lyfta fyra plattformar inom vilka det finns möjligheter för våra regioner och lärosäten att bli medlemmar i för att lättare hitta inspiration och potentiella samarbetspartners inom bland annat data, AI, teknologi och kompetensutveckling för IT-kunskaper.

 

Living-in.eu är ett initiativ från EU-kommissionen som en del av deras digitala strategi. Dess syfte är att möjliggöra och stödja samhällen att nå en digital transformation genom att samla lokala aktörer i Europa och utveckla digitala lösningar med ett medborgarperspektiv. Plattformens samarbetsutrymmen ryms i arbetsgrupper under rubrikerna åtaganden respektive lösningar. Dessa grupper berör digitaliseringsområden inom till exempel AI, lokala lösningar för att möjliggöra den gröna och digitala omställningen, tekniska hjälpmedel i urbana miljöer och digital mobilitet i städer. Förutom att ta del av nyheter och få chans att delta på evenemang inom digitalisering kan man som regional eller lokal aktör ansöka om medlemskap i någon arbetsgrupp man finner intressant via respektive grupps formulär.

 

DT4REGIONS är en plattform på initiativ av EU-parlamentet och består av ett konsortium med 14 olika partners. Plattformen är medfinansierad av EU-kommissionen och har som mål att öka medvetenheten kring AI och data-användning i offentliga tjänster, stödja arbetet i policydiskussioner, främja innovation inom området och vara en samlingsplats för datarelaterade ämnen så som till exempel digitala färdigheter, smarta städer och öppna data. DT4REGIONS vill framförallt samla ett nätverk av regionala aktörer för ett gemensamt arbete mot en digital omställning inom offentlig administration.

Det främsta sättet att hitta samarbetspartners eller marknadsföra egna projekt på denna plattform är att publicera en digital transformationsberättelse och potentiellt en digital transformationslösning via deras formulär. En DT-berättelse ska representera en identifierad möjlighet för värdeskapande genom digital transformation. Det kan beskrivas som en uppsättning problem att ta itu med eller specifika strategiska mål att uppnå genom att införa innovativa metoder, såsom AI eller data. En DT-lösning är i sin tur en återanvändbar, kompatibel och fristående uppsättning digitala resurser som har bevisats kunna hantera de utmaningar som definierades i DT-berättelsen. Ur teknisk synvinkel inkluderar en DT-lösning en IT-tjänst som implementerar AI-teknik i någon form. Det går även att publicera en berättelse, vars lösning ännu ej finns för att locka andra inom plattformen att stödja en i utformningen av framtida lösningar. Via DT4REGIONS:s hemsida kan man hitta mer information samt exempel på några digitala transformationer.

 

Plattformen för digitala kompetenser och jobb är ett initiativ skapat inom Programmet för ett digitalt Europa, ett program som strävar till att göra EU mer motståndskraftigt och konkurrenskraftigt inom digitalisering. Genom att stärka grunden i programmet för digitala färdigheter strävar plattformen i sin tur efter att öka den europeiska arbetskraftens digitala kompetenser.

Som medlem hos dem erbjuds tjänster som innebär bland annat utbildningsmöjligheter och karriärstöd, insyn i EU-arenan gällande initiativ kring digital kompetens och arbetstillfällen, finansieringsmöjligheter i form av utlysningar och finansieringsverktyg samt information kring tekniska hjälpmedel, trender och relevanta evenemang. Som medlem i deras Gemenskap ges dessutom möjligheter att dels gå med i och starta egna tematiska nätverksgrupper inom området för digitala färdigheter. Under plattformens nätverkssektion kan även aktörer eller organisationer marknadsföra sig och söka efter partners eller projekt inom olika dataområden via deras hemsida.

Just nu har plattformen lanserat en ny grupp för nätverkande kallat för Pledges for Digital Skills! Genom denna grupp marknadsförs organisationer, företag och institutioner som åtagit sig att minska det digitala kompetensgapet och utrusta sina anställda, arbetslösa, digitaliseringsspecialister, lärare, äldre eller studenter med de färdigheter de kan tänkas behöva i livet eller arbetet som mer och mer tar plats i den digitala världen. Gruppen för Pledges of Digital Skills och övriga av plattformens nätverksutrymmen öppnar upp för dess medlemmar att marknadsföra sig och hitta samarbetspartners på olika nivåer och inom olika områden för utvecklandet av digitala färdigheter i Europa.

 

AI4EU, numera kallad AI-on-demand (AIOD) är en plattform som har funnits sedan 2019 och har som syfte att förena ett AI-samhälle genom att samla aktörer över hela Europa som arbetar med AI-baserad innovation, produkter, tjänster och lösningar vilka gynnar europeisk industri och handel. Plattformen har även i syfte att underlätta övergången och samarbetet från forskning till företag genom konsultativa tjänster och verktyg, finansiering, informationsspridning och tillfällsgivande för sökande av partnerskap.

AIOD-plattformen är bred med flera typer av konkreta tjänster, projekt och evenemang erbjudna till sina medlemmar. Ett ytterligare konkret exempel är plattformens publicerade utlysningar inom AI. Redan nu finns det fem utlysningar dels från plattformen själva som riktar sig till forskare, experter och företag, dels utlysningar av partnerskap och finansieringsstöd från några av plattformens medlemmar. Väljer man som region eller organisation att bli medlem i plattformen finns det även tillfälle, att vid projektarbete, lansera egna utlysningar för partnerskap.

Beträffande samarbetsmöjligheter erbjuder plattformen en gemenskap av arbetsgrupper inom implementering av AI och teknisk kommunikation som bjuder in till samarbete och integrerad reflektion. Letar man efter samarbetspartners eller projekt att delta i inom specifika ämnen innehåller plattformen en katalog över projekt respektive aktiva organisationer, där man själv även kan marknadsföra sig för andra eventuella intressenter.

Nyligen gav EU-kommissionen nio miljoner euro till denna irländskt-ledda plattform i syfte att skjutsa dess utveckling. Satsningen är en del av den totala summa på 20 miljarder euro EU-kommissionen väljer att lägga på AI det kommande decenniet.

 

Ytterligare en satsning går att hitta i EU-kommissionens förslag att inrätta den AI-baserade öppna plattformen Innospace för att öka spridningen av idéer och tillgången till forskningsresultat, åskådliggöra utbudet och efterfrågan på innovativa lösningar och sammanföra intressenter för att underlätta samarbete. Den planerade plattformen är tänkt att ge alla intressenter information om utmaningarna och möjligheterna i samband med innovation kopplat till AI.

Det finns även fler samarbetsmöjligheter och plattformar kring digitalisering så som AI-watch, AI4Cities, CEF BDTI, European AI Alliance, European Data Portal, och Joinup, men de vi har nämnt har både koppling till regioner samt breda utbud av samarbetsgrupper. Det finns således mycket att hämta för de som söker stöd och inspiration, men även för de som söker partners och projekt inom digitaliseringsområdet. Följ länkarna i denna artikel för mer information inom respektive område. Det går även bra att höra av sig till Sandra och Hanna via kontaktuppgifterna vid sidan av artikeln för att få reda på mer.