Verksamhetsinriktning 2023

En långsiktig ram som definieras i årliga verksamhetsplaner

SBHSS verksamhetsinriktning sätter en långsiktig ram för fokusområden i årliga verksamhetsplaner och ger samtidigt flexibilitet för att kunna hantera oförutsedda situationer. Denna verksamhetsinriktning gäller tillsvidare från och med 2023.

EU-arenan är grunden, samarbetet på hemmaarenan är framgångsfaktorn

Verksamheten i samarbetet Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) har sin grund i regional utveckling och dess behov av att förhålla sig till och verka i en internationell kontext. SBHSS-samarbetet mellan ägarna på hemmaplan avgörs generellt sett utifrån behov. Den samlade styrkan av samarbetet mellan regioner och lärosäten ses som en framgångsfaktor för gränsöverskridande arbete.

Målbilder i existerande strategier ligger som grund

Verksamhetsinriktningen tar sin utgångspunkt i globala mål så som Agenda 2030 och Parisavtalet, förlängningen av tidigare arbete med OECD:s rekommendationer för vår geografi, den nationella strategin för hållbar regional utveckling, regionala utvecklingsstrategier och smarta specialiseringsstrategier (S3).

Möjliggörare på hemmaplan och Brysselarenanv

I många frågor utgör innovation en viktig beståndsdel för samhällets och näringslivets utveckling. I innovationsutvecklingen står de smarta specialiseringsstrategierna i centrum som metod för fokusering av resurser och aktörer, vilket understryker vikten av samverkan mellan regioner och lärosäten. När vi fokuserar och utvecklas ökar behovet av kompetensförsörjning. För arbetet är extern finansiering betydelsefullt.

Brysselkontoret är ägarnas förlängda arm för att nå sina mål på hemmaplan genom aktivitet på EU-arenan. I arbetet med ägarnas fokusområden (se nedan) utgör policypåverkan, profilering och nätverksarbete viktiga verktyg för att EU-lagstiftning utvecklas gynnsamt för våra områden och för att våra ägare ska komma med rätt samarbeten som i sin tur ökar möjligheterna att ta del av konkurrensutsatta EU-medel.