Verktygslåda för att hantera demografiska förändringar i EU

Den demografiska utvecklingen i Europa har medfört många utmaningar. De utmaningar som anses vara mest brådskande är den åldrande befolkningen, eftersom andelen personer i arbetsför ålder krymper vilket bidrar till brist på arbetskraft. Inte minst innebär det utmaningar i samband med vården, då fler människor behöver vård i större utsträckning samtidigt som vårdens personalstyrka krymper. Dessa demografiska förändringar är något som har haft en djupgående inverkan på många medborgares vardag, samt på arbetsmarknaden, vilket kräver samordnade och beslutsamma åtgärder. Detta för att undvika att situationen förvärras och att EU:s ekonomiska välstånd, demokratiska samhälle och långsiktiga konkurrenskraft kommer att påverkas negativt.   

EU:s verktygslåda för demografiska utmaningar

Förra veckan publicerade EU-kommissionen en verktygslåda för de demografiska förändringarna i EU. Verktygslådan består av olika verktyg som medlemsstaterna, inklusive dess regioner, kan ta del av för att begränsa den rådande demografiska utvecklingen. För närvarande påverkas medlemsstater och regioner av den åldrande befolkningen på olika sätt och vissa mer än andra. Småland-Blekinge-Halland delar dessa erfarenheter med resten av Europa, där framför allt färre anställda inom vården är en stor utmaning för våra regioner, i synnerhet då vårdbehovet ökar i takt med den åldrande befolkningen.  

Mot denna bakgrund blev EU-kommissionen uppmanad i Europeiska rådets slutsatser från juni 2023, att skapa en verktygslåda för att ta itu med de demografiska utmaningarna och särskilt dess inverkan på Europas konkurrenskraft. EU-kommissionen har nu publicerat denna verktygslåda som består av en uppsättning politiska verktyg (inklusive regleringsåtgärder, politiska ramverk och finansiering) som medlemsstaterna ska kunna använda för att hantera konsekvenserna av de demografiska förändringarna. Dessa verktyg kan också kombineras med nationell och regional politik för att utmaningarna ska kunna hanteras på bästa sätt och möjliggöra att alla ska kunna ta del av fördelarna.  

Den demografiska verktygslådan bygger på följande fyra pelare: 

  1. Ge stöd till föräldrar genom att förena familjeambitioner och betalt arbete på ett bättre sätt, särskilt genom att säkerställa barnomsorg av hög kvalitet och en bra balans mellan arbete och privatliv.

  2. Ge stöd och fler möjligheter för den yngre generationen att frodas, utveckla sina färdigheter, underlätta tillgången till arbetsmarknaden och billiga bostäder.

  3. Stärka den äldre generationen och upprätthålla deras välfärd genom en kombination av reformer och lämplig arbetsmarknads- och arbetsplatspolitik.

  4. Vid behov, ta itu med bristen på arbetskraft genom laglig migration, i komplement till att talanger från EU nyttjas.

I verktygslådan erkänns genomgående vikten av att ta hänsyn till den territoriella dimensionen av demografiska förändringar. Det beskrivs att politiken bör grundas på den lokala verkligheten eftersom det kan skilja sig mycket från stad till stad och region till region. Regioner spelar alltså en viktig roll i arbetet med de demografiska utmaningarna som EU står inför och målbilden är att ingen region ska hamna på efterkälken.  

Här kan ni läsa rapporten i sin helhet