Vi tycker till om EU:s skogsstrategi!

Senare i år ska EU-kommissionens anta en uppdaterad europeisk skogsstrategi. För Smålands skogs- och trästrategier var det självklart att spela in vad de ser att den nya europeiska strategin bör innehålla och fokusera på. Viktiga frågor för oss är att man beaktar att EU:s skogar och förutsättningar att nyttja dessa skiljer sig mycket åt mellan Europas regioner och ”one size fits all”-lösningar är därmed mindre lämpliga. I stället bör vi se fördelarna av den mångfald vi har inom Europa. Skogsbruk är en nationell beslutskompetens, men det finns många andra områden där EU har beslutskompetens som påverkar skogen såsom energi och miljö. I vårt svar betonade vi därför vikten av att respektera den nationella beslutskompetensen inom skogsfrågor och att strategin bör stötta samordning inom EU:s policy. Ett problem som har uppstått är nämligen att lagstiftning inom olika policyområden har olika synsätt på skog. Det kan till exempel gälla definitioner av hållbarhet. Andra frågor som vi lyfter är behovet av att inte öka den administrativa bördan för små och enskilda skogsägare, möjligheter att dela data kopplat till skadad skog och vi betonade även atr sociala, ekologiska och ekonomiska värden kan kombineras och samspela i skogen.

 

Inom Smålands skogs- och trästrategier och SBHSS har vi sedan lång tid tillbaka fört dialog med EU-kommissionen om EU:s skogsstrategi. Det inspel som vi bifogade vårt samrådssvar färdigställdes våren 2020 och har kommunicerats till EU-kommissionen och andra redan innan de officiella samråden öppnade upp. Därefter har vi framfört inspelet både vid efterfrågan om feedback till själva färdplanen för framtagandet av EU:s skogsstrategi, och nu senaste till det öppna samråd som avlutades igår. Samrådet är sista steget i att samla in kunskap och synpunkter innan EU-kommissionen presenterar sin strategi. Då det är just en strategi och inte ett lagstiftande dokument kommer den inte förhandlas i Rådet eller i Europaparlamentet. Som regel pekar dock strategier ut lagstiftning och andra policyåtgärder som bör genomföras för att nå strategins mål. Dessa kommer vara mycket relevanta att analyser och eventuellt delta i utformningen av. Ni kan ta del av vårt inspel här. Kontakta Linda vid frågor eller för mer information.