Viktigt för EU med projektfinansiering till transportsektorn

 

Transport är en viktig sektor i Europa och EU vill utveckla och främja en transportpolitik som är effektiv, säker och hållbar över nationsgränserna samt bana väg för en konkurrenskraftig industri, sysselsättning och tillväxt.

Årliga kostnader för trängsel på vägarna och i luften Europa är cirka 1 procent av den årliga BNP:n. Dessutom räknar experter med att både gods- och persontrafik kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Därför finns stora krav på EU att effektivisera transportsektorn.

Europas transporter har blivit mer energieffektiva, men oljan svarar fortfarande för 96 procent av det totala energibehovet. Mot denna bakgrund anslår EU medel till projektfinansiering genom projekt som exempelvis ELENA och Horizon 2020.

ELENA

Programmet stöder projekt på 30 miljoner EUR eller mer. Mindre projekt som skapas i samband med en stor investering eller infrastrukturutveckling kan också stödjas.

Europeiska investeringsbanken har lanserat ELENA-programmet som är inriktat på transport. EIB stödjer uppstarten av projekt i gröna transporter, vilket bidrar till att minska CO2-utsläppen. Stödet uppgår i många fall till 90 procent av startkostnaderna och ges till bland annat projektledning, rådgivning, förstudier och analyser. Om ett projekt erhåller EIB-stöd kan chanserna öka för att sedan få beviljade medel från  program som Horisont 2020.

Horizon 2020

Horisont 2020 är EU: s största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på 80 miljarder. Ett av fokus för Horizon är minskade CO2-utsläpp. Inom Horisont 2020 finns ett ökat fokus på innovativa lösningar för hållbara transportlösningar, särskilt för kollektivtrafik.