Vilka blir framtidens drivmedel i Europa?

EU-kommissionens arbete för framtida transporter tar nya steg framåt. Nyligen presenterades Paketet om ren rörlighet (Clean mobility package) som är det andra paketet i EU-kommissionens övergripande satsning på transportområdet, Europa på väg, som lanserades innan sommaren. Som hörs av namnet syftar det senaste paketet till en i högre grad fossilfri europeisk fordonsflotta, vilket är avgörande för att klara aktuella klimatutmaningar. Det finns också en tydlig vision om att europeisk industri ska kunna stå sig i den ökande globala konkurrensen inom området gröna fordon. För Småland-Blekinge-Halland kan det innebära möjligheter både till utveckling på området och till att nå uppsatta klimatmål. Det har även betydelse för det regionala näringslivet.

En central del av paketet gäller koldioxidnormer för personbilar och lätta lastbilar, vilket framför allt påverkar fordonsindustrin, men det finns även andra delar som kan vara av mer direkt intresse för huvudmännen i Småland-Blekinge-Halland. Till exempel tillgängliggör EU-kommissionen upptill 800 miljoner euro i stöd till infrastruktur för alternativa bränslen och som kommer förmedlas via Connecting Europe Facility (CEF) i form av blending calls (finansiella instrument). Något som också kan beröra huvudmännen i Småland-Blekinge-Halland är ett lagförslag som ska göra det enklare för offentliga aktörer att upphandla rena fordon, vilket är ett sätt att stimulera marknaden. Förhoppningsvis ska detta vara till fördel för huvudmännen, men det kan vara relevant att bevaka definitioner kopplat till rena fordon och alternativa drivmedel.

I Bryssel har det under den senaste veckan arrangerats ett antal seminarier som berört det nya paketet. Vid ett av dessa fanns stort deltagande från näringslivsaktörer som generellt tycktes vara positiva till de nya koldioxidnormerna, även om det givetvis fanns kritik. Vissa ansåg att paketet, trots EU-kommissionen uttryckta teknikneutralitet, särskilt gynnar elektriska fordon. Paketet innehåller ett initiativ för att vi inom EU ska ha hela värdekedjan för utveckling och tillverkning av batteri. Dessutom skjuts ytterligare 200 miljoner euro till för utveckling av batterier i Horisont 2020:s arbetsprogram 2018-2020.

För närvarande pågår diskussioner om gröna drivmedel även inom energiområdet. Som vi tidigare skrivit om finns det ett missnöje hos vissa branscher och regioner gällande synen på grödobaserade biodrivmedel i det åtgärdspaket för ren energi som just nu förhandlas i Bryssel. Där föreslås att denna typ av biodrivmedel ska fasas ut. Det finns även en oro att de kommande direktiven inte är tillräckligt långsiktiga och att det därmed inte ger tillräcklig trygghet att satsa på nya drivmedel som t.ex. tallolja eller skogsbaserad diesel. Var detta landar är ännu inte klart.

Småland-Blekinge-Halland fortsätter bevaka både möjligheter och diskussioner gällande det senaste paketet och hållbar transport i stort. Ett tredje och sista rörlighetspaket förväntas presenteras i våren 2018 och ska bl.a. beröra villkor för tunga fordon.