Vilken väg tar EU:s transportpolitik?

Tidigare i veckan deltog Småland-Blekinge-Hallands brysselkontor och Åslög Kantelius från Region Jönköpings län på forum för TEN-T ScanMed-korridoren. Inom det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) finns nio transportkorridorer utpekade och Sverige berörs av ScanMed-korridoren som bl.a. sträcker sig genom Halland, Kronoberg och Jönköping län. Forumet arrangeras av EU-kommissionens korridorssamordnare och är ett tillfälle för inbjudna intressenter längs korridoren att träffas för att dela information och diskutera aktuella frågor.  Förutom rapportering om pågående aktiviteter och projekt kom man även in på frågor om TEN-T och Connecting Europe Facility:s (CEF) framtid: hur det blir det med finansiering till europeisk infrastruktur efter 2020? Blir det någon fortsättning av CEF och hur stor? På dessa frågor finns i nuläget inget svar, särskilt då det i hög grad beror på EU:s kommande långtidsbudget. 

I september presenterade dock EU-kommissionens samordnare för korridorerna en gemensam deklaration om TEN-T och CEF:s framtid till EU:s transportministrar. Deklarationen ska ses som ett inspel till pågående diskussioner om Europas framtid. Vad gäller finansiering vill EU-kommissionens samordnare se en ökad budget för CEF och ökad användning av finansiella instrument med så kallade blending calls (lån+bidrag). Även om EU:s transportministrar uppgavs vara positiva till att åtminstone bibehålla nuvarande budgetnivå, är det högst oklart om detta blir verklighet givet den förväntade minskningen av EU:s totala budget. Som argument för att stärka TEN-T och budgeten för CEF pekar samordnarna i sin deklaration på att TEN-T är avgörande för att uppfylla flera av EU:s mål såsom territoriell sammanhållning, ökad tillväxt och sysselsättning, övergång till en koldioxidsnål ekonomi, garantera medborgarnas säkerhet och att skapa gemensamma europeiska värderingar. 

EU:s transportpolitik har fått ett bredare innehåll och man talar numera om rörlighet och rörlighetssektorn. I våras presenterade till exempel EU-kommissionen åtgärdspaketet ”Europa på väg” som syftar till att EU ska bli ledande inom ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet. Paketet innehåller lagförslag och åtgärder gällande bl.a. digitalisering, smarta transportsystem, minskade CO2-utsläpp, vägavgifter, trafiksäkerhet, kompetensförsörjning och rättvisa villkor för transportsektorn. EU-kommissionen pekar även på att nya transportlösningarna kräver investeringar i nya typer av infrastruktur såsom 5G-nät och laddinfrastruktur. Bilden nedan illustrerar hur EU-kommissionen ser att det nya åtgärdspaketet ”Europa på väg” hänger ihop med aktuella åtgärder inom andra politikområden. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden är hämtad från EU-kommissionens meddelande Europa på väg. 

För Småland-Blekinge-Halland kan detta vara intressant ur flera perspektiv. Frågor som kompetensförsörjning och arbetsvillkor inom transportsektorn kan ha positiv påverkan för det regionala näringslivet. Satsningar inom digitalisering kan vara viktiga för att de tekniker vi satsar på ska vara kompatibla med övriga Europas. Vad det gäller forskning och innovation kan det öppna upp för ytterligare möjligheter att utveckla hållbara transportlösningar och intelligenta transportsystem.

För närvarande genomför EU-kommissionen ett samråd kring genomförandet av projekt inom TEN-T, med syfte att utveckla effektiviseringsåtgärder vad gäller t.ex. exempelvis tillståndsprocesser och gränshinder. Samrådet stänger den 9 november och i nuläget har endast tjugotalet svar lämnats in. För de som på något sätt har varit involverade i TEN-T-projekt kan det därför vara relevant att lämna synpunkter, eller sprida information om samrådet till relevanta kontakter. Eftersom få har svarat ökar möjligheten att våra aspekter får genomslag och påverkar framtida åtgärder.

Mer detaljerade minnesanteckningar och annan dokumentation från ScanMed-forum kommer skickas ut till berörda personer så snart vi fått underlag från arrangörerna.