Visionen om hållbar turism växer sig starkare i Europa

Turismnäringen i Europa växer och spelar en betydande roll för EU:s sysselsättningspolicy och tillväxt. Statistik från Eurostat visar att turismnäringens totala sysselsättning uppskattas till 17 miljoner arbetstillfällen och att den står för c:a 10 procent av EU:s BNP (inräknat direkta och indirekta effekter av turism). Samtidigt ökar trycket för att den växande turismsektorn ska tillgodose miljömässiga aspekter, och kanske är det fler digitaliseringssatsningar som ska leda vägen till hållbar turism i Europa? 

EU-kommissionen har målet att behålla Europas världsledande ställning som turistdestination och ser stor utvecklingspotential genom utökat samarbete mellan EU:s medlemsländer och regioner. Såväl Europaparlamentet som olika regionala nätverk värnar också om Europas världsledande position och påtryckningar växer sig nu starkare mot att kommissionen ska utforma en uppdaterad strategi för att möta morgondagens turism. Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att turism ska få en egen sektion i EU:s fleråriga budgetram. I Europaparlamentets resolution ”Nya utmaningar och begrepp för främjandet av turism i Europa” beskrivs bl.a. vikten av gemensamma krafttag för att främja en hållbar och miljövänlig turism som inte blundar för det framväxande digitala samhället. Fler röster som också förespråkar en utökad inriktning på hållbar turism med hjälp av digitalisering är de brysselbaserade regionanätverken ERRIN och NecsTour.

Småland-Blekinge-Halland är medlemmar i ERRIN och arbetsgruppen för turismfrågor. 2017 års arbetsplan belyser bl.a. den kulturella turismens utvecklingsmöjligheter med hjälp av smart specialisering och delningsekonomins möjligheter från ett regionalt perspektiv (Läs hela arbetsplanen här). ERRIN har blivit inbjudna av EU-kommissionen att presentera goda exempel från Europeiska regioner på European Tourism Forum i Tallin i oktober, där medlemmar i ERRIN bl.a. kommer belysa den digitala innovationens betydelse för tillväxt inom turismnäringen.

NecsTour är ett nätverk för Europeiska regioner med fokus på konkurrenskraftig och hållbar turism, och i dagsläget är Västra Götalandsregionen den enda svenska regionen som är medlem. I ett öppet brev till EU-kommissionens president Juncker uppmanar NecsTour EU-kommissionen att inkludera en Europeisk turismstrategi i EU-kommissionens arbetsprogram 2018. I brevet kan du bl.a. läsa mer om NecsTours visioner för framtidens turism där slopandet av roaming-avgifter enbart är början av digitaliseringens möjligheter för Europas turismnäring. 

I dagsläget finns det inget specifikt EU-program som riktar sig mot turismsektorn. Det finns dock möjlighet till EU-finansiering genom olika sektorsprogram och EU-fonder som kan ha en positiv påverkan på turismen. En bra översikt av finansieringsmöjligheter genom EU-program hittar du på Europaparlamentets uppdaterade dokument, vill du ha koll påkommande konferenser och event inom turismnäringen rekommenderas NecsTours kalender.