Year of Youth 2022

Varje år utnämner EU ett tema som ska sätta ljuset på en angelägen fråga för arbetet de kommande året. Till följd av pandemin och de uppoffringar ungdomar fått göra utnämnde EU-kommissionen efter ordförande Ursula von der Leyen’s state of the union-tal förra året att 2022 kommer bli året för ungdomar. Syftet med initiativet är att låta ungdomar influera mer i policyskapandet samt organisera aktiviteter med fokus på ungdomar inom EU.  

Tanken är således att europeiska ungdomar genom olika program ska kunna inhämta mer kunskaper, förmågor och utveckla kompetens för att bättre kunna vara en del i Europas framtidsutveckling. Initiativet har fått ekonomiskt stöd om 8 miljoner euro för att kunna koordinera aktiviteter och event, genom existerande EU-program för unga såsom Erasmus+ och European Solidarity Corps (möjligheten för ungdomar att arbeta med välgörenhetsarbete). Dessa EU program är även ansvariga för att implementera aktiviteterna kring European Year of Youth.  

Ett av de större satsningarna under året är initiativet ALMA. ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) syftar till att stötta unga missgynnade personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Målgruppen är unga arbetslösa personer i åldrarna 18 – 30 som är sårbara när det gäller deras möjligheter till anställning eller komma in på en utbildning av individuella eller strukturella skäl. Målet är att främja deltagarnas integration i sitt hemland genom att förbättra deras kunskaper, färdigheter och erfarenheter och ge dem möjligheten att skapa nya förbindelser i Europa för att på så sätt hitta sin plats på arbetsmarknaden. Stödet som erbjuds innefattar:  

  1. Inför deltagarnas utlandsvistelse kommer de att få ta del av en intensiv skräddarsydd utbildning i sitt hemland. 
  2. Deltagarna kommer att erbjudas en handledd vistelse inklusive praktik med tillhörande mentorstjänster under en period på 2 till 6 månader i en annan EU-medlemsstat. 
  3. Efter att deltagarna återvänt hem kommer de att erbjudas fortsatt stöd för att vägleda dem att använda sina nya färdigheter i sitt hemland för att få anställning eller vidareutbildning. 

Under våren 2022 förväntas Konferensen om Europas framtid framföra sina slutsatser, där främst unga människor uppmanats till att engagera sig eftersom konferensen kommer ligga till grund för att staka ut EU:s framtid. Valet av kommissionen att sätta ungdomar i fokus avspeglas även i årets European Week of Regions and Cities (EWRC) i oktober där ett fokusområde är just ungas makt och handlingskraft. Temat under veckan kommer diskutera hur vi kan få unga att mobilisera och reflektera mer över Europas framtid, men även dess politiska och institutionella ramverk. Slutsatserna och erfarenheterna från vårens Konferensen om Europas framtid kommer även framföras under European Week of Regions and Cities där eventet kommer ta upp hur vi på EU-, nationell- och regional nivå kan arbeta för att bättre tillgodose ungas behov.