EU4Health 2021-2027 – en ökning med 8,9 miljarder euro

Som en del av det mycket omfattande förslag till EU:s återhämtningsplan som presenterades 27 maj, föreslås ett helt nytt hälsoprogram kallat EU4 Health, med en total budget på 9,4 miljarder euro. Detta innebär en ökning på drygt 8,9 miljarder euro jämfört med tidigare förlag till hälsoprogram för 2021-2027. Då föreslogs ett hälsoprogram med budget på 413 miljoner och som skulle utgöra en del av ESF+. Man kan därmed se en betydligt höjd prioritet för EU:s hälsoprogram, både vad gäller budget om omfattning. EU4Health tar sig både an de direkta behoven som uppstått i samband med Covid-19 och mer långsiktiga utmaningar föra att stärka hälso- och sjukvårdssystemen såsom åldrande befolkning, ojämlikheter i hälsa, ökning av kronisk sjukdom och den digitala omställningen. Med andra ord, utmaningar som Småland Blekinge Halland delar med övriga Europa.

Det nya programmet ska:

 • Hantera större gränsöverskridande hälsohot
  • Skapa en reserv av medicinsk utrustning för krissituationer
  • Skapa en reserv av europeisk hälsopersonal och experter som  kan mobliseras vid hälsorisker
  • Ökad övervakning av hälsohot
 • Göra läkemedel tillgängliga och prisvärda
  • Säkerställa att mediciner, medicinsk utrustning och andra medicinska produkter finns tillgängligt och att är prisvärda både för patienter och hälso- och sjukvård
  • Verka för återhållsam och effektiv användning av läkemedel såsom antibiotika
  • Främja medicinsk innovation och ”grön” tillverkning

 

 • Stärka hälso- och sjukvårdsystemen
  • Förbättra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet (inkl. sårbara grupper), effektivitet och motståndskraft
  • Minska ojämlikheter i tillgång till sjukvård
  • Stötta den digitala omställningen för hälso- och sjukvårdssystemen
  • Utbyta goda exempel gällande metoder för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
  • Ta sig an icke-smittsammas sjukdomar såsom cancer genom förbättrad diagnostik, förebyggande arbete, och behandling.
  • Utöka de europeiska referensnätverken
  • Stötta globala samarbeten gällande häsloutmaningar

Det är en stor bredd på de insatser som kan finansieras, allt från utbildningsprogram för sjukvårdspersonal till att öka kvalitén för cancerförebyggande insatser.  

 

Mer information hittar ni via länkarna nedan

EU4Health hemsida

Frågor och svar

Faktablad

Förslag EU4Health-program och lista stödberättigade aktiviteter