Europeiska Entreprenörregioner erbjuder pris för främjande av entreprenörskap

Regionkommittén uppmanar regioner och kommuner runt om i Europa som har en framåtblickande enteprenörsstrategi till att söka Europeiska Entreprenörsregioner (EER). Priset är till för att belöna regioner med medial uppmärksamhet som lyckas uppnå ett regionalt entreprenörsklimat.

 EER-utmärkelsen är ett initiativ som uppmuntrar entreprenörskap runt om i Europa genom att regioner, kommuner, universitet och små- och medelstora företag sammansluter sig och arbetar långsiktigt och framgångsrikt med entreprenörskap, där man kan uppvisa en visionär utveckling i området med bland annat offentlig uppbackning.

De som kan söka om EER-utmärkelsen är kommuner och regioner som kan presentera:

  • En entreprenöranda om att främja en företagsvänlig region
  • Konkreta och mätbara förslag för företagande
  • En plan om hur offentliga resurser kan användas för främjande av företagande?
  • En redogörelse om det politiska engagemanget bakom ansökan och hur man rent konkret genom en politisk plan avser att hjälpa företagandet i regionen.

Under ett seminarium som arrangerades av EU:s regionkommitté där temat var EER, så betonades vikten av de olika nivåerna i samhället och att de sammansluts, i ett s.k. flernivåstyre. Genom att bjuda in talare som regionala representanter, och som tidigare har varit involverade i att genomföra en regional strategi så blev vikten av politiskt engagemang med en politisk plan tydlig. Mycket av deras arbete baserades på EER-kriterier om att främja ett regionalt entreprenörsklimat där regionala och lokala aktörer stödjer strategin, vilket fodrar en politisk planom hur man ska uppnå detta. Allt för att underlätta för personer som vill bli entreprenörer, och att underlätta för små- och medelstora företag att investera i regionen.

Efter presentationerna om hur man har gått tillvägar med ansökan, så gick man igenom resultaten i efterhand efter tilldelningen av EER-utmärkelsen. Intressant var att i Valencia och Lissabon har företagandet ökat där 30 företag skapas per dag. ¼ av befolkningen är på något sätt involverade i entreprenörskap, alltifrån genom att sprida kunskap om entreprenörskap till att bli entreprenörer. Därför har man i dessa regioner fortsatt med denna linje för att det fortsätter att gynna regionerna än idag.

Att söka EER-utmärkelsen ger möjligheten att bli en av de tre regionerna som får rätten att titulera sig som ”Entrepreneurial Region of the Year”. Förutom äran så kan ett pris som detta innebära medial uppmärksamhet för en region. Detta öppnar upp nya möjligheter för framtida kontakter för regionen. Regionen skulle kunna agera som ett bollplank för andra regioner som vill utveckla sitt entreprenörsklimat. En regional strategi för främjande av ett entreprenörsklimat ökar även möjligheterna för utländska investeringar som vill investerar i en region med starkt entreprenörsklimat.

Danmarks sydregion blev tilldelade priset år 2013 för sin detaljerade analys av entreprenörliga svagheter som finns regionen och vilka områden som behövde förbättrats Hämta inspiration från deras konkreta handlingsplan om hur man bland annat gick tillvägar för att få detta pris. För att hitta andra inspirationskällor och goda exempel kan man hitta dem här.

Den 16 mars nästa år är deadline för ansökan om EER-utmärkelsen 2016. En ansökan tillsammans med en skriftlig redogörelse om politisk åtagande skickas då via e-mail till:
eer-cdr@cor.europa.eu

/Edvin Hasangjekaj