EU:s nya initiativ för morgondagens digitala infrastruktur

Den europeiska ekonomins framtida konkurrenskraft är beroende av avancerade digitala nätinfrastrukturer och nättjänster, eftersom snabb, säker och utbredd konnektivitet är avgörande för spridningen av den teknik som kommer att föra in oss i morgondagens värld. Detta kan gälla allt från telemedicin, automatiserad körning, prediktivt underhåll av byggnader till precisionsjordbruk. Digital infrastruktur är en förutsättning för att våra regioner ska uppnå bättre internetuppkoppling och digitala tjänster. Detta är inte bara är en förutsättning för att kunna utveckla och använda tekniken som morgondagen kräver, såsom att inom hälso- och sjukvården kunna leverera kvalitativ och nära vård trots den demografiska utvecklingen, utan för att på sikt även kunna locka företag och inflyttningar till regionerna och därigenom öka ekonomisk tillväxt och skapa nya jobbmöjligheter i Småland-Blekinge-Halland.

EU-kommissionen har lagt fram en rad möjliga åtgärder för att främja innovation, säkerhet och motståndskraft i digitala infrastrukturer. Brysselkontoret har tidigare rapporterat om lagstiftningen för gigabitinfrastrukturen (GIA) som nu har nått en informell politisk överenskommelse.

Men hur bemästrar vi Europas behov av digital infrastruktur? Som hjälp på traven har EU-kommissionen presenterat ett paket för digital konnektivitet med syftet att inleda diskussion om konkreta förslag med berörda aktörer och medlemsstater för att kunna besvara frågan kring hur vi bemästrar morgondagens digitala infrastruktur. Med hänsyn till hur digital teknik och internet förändrar vår värld vill Europeiska kommissionen göra EU:s inre marknad anpassad för den digitala tidsåldern, genom att gå från 27 nationella digitala marknader till en enda. Detta för att underlätta för både individer och företag i den digitala omställningen.

Det nya initiativet för att utveckla Europas digitala infrastruktur består av två delar:

  • Vitboken Hur bemästrar vi Europas behov av digital infrastruktur? som analyserar utmaningarna som Europa står inför gällande framtida konnektivitetsnät och förslag på möjliga utfall för att locka investeringar, öka säkerheten, främja innovation och uppnå en digital inre marknad. För att nå mål med att utveckla en integrerad konnektivitet och samarbetsinriktad datainfrastruktur planeras inrättandet av ett nätverk för uppkopplat samarbete (så kallat 3C-nät) för integrerade infrastrukturer och för att samordna utvecklingen av innovativ teknik och AI-tillämpningar för olika användningsområden. En på detta sätt samarbetsinriktad strategi skulle kunna förberedas genom inrättandet av storskaliga pilotprojekt av gemensamt europeiskt intresse.

 

  • Rekommendation innehållande en verktygslåda för säkerhet och motståndskraft i infrastruktur för undervattenskablar. Denna innehåller åtgärder på såväl nationell som europeisk nivå för bättre samordning inom EU kopplat till styrning och finansiering, för att ge incitament till utbyggnad och ökad säkerhet för strategisk infrastruktur för undervattenskablar. Detta är en åtgärd på uppdrag av medlemsstaterna och för att stödja uppföljningen av rekommendationen ska även en expertgrupp för infrastruktur för submarin kabel upprättas, bestående av medlemsstaternas myndigheter.

Med utgångspunkt i detta har EU-kommissionen öppnat upp för samråd, där intressenter kan lämna in synpunkter på EU-kommissionens förslag för rättsakt som baseras på vitboken om hur Europa ska bemästra behoven av den digitala infrastrukturen.  Lämna in era synpunkter på EU-kommissionens konsultation, innan den 30 juni!

Svara på samrådet!

Mer information.