EU:s nya strategi för avancerade material

Med tilltagande konkurrens inom den globala handeln och ett ökande antal störningar i de internationella farlederna, ser Europa alltmer till sin egen förmåga och resurser. Läs vidare om EU:s nya Strategi för Avancerade Material och vad strategin kan få för betydelse för Småland-Blekinge-Halland. 

I en tid av ökad global spänning och skavande handelsrelationer har tillgång och efterfrågan på kritiska råvaror och material kommit att få en allt viktigare roll i relationerna mellan stormakterna. Insikten om faran av allt för stort beroende av enskilda leverantörer har blivit påtaglig i samband med de senaste årens uppblossade kriser i form av internationella konflikter och pandemi. Global handel är och kommer fortsätta att vara ett avgörande och kostnadseffektivt sätt att få tillgång till eftertraktade resurser och teknologi, men av inte minst beredskapsskäl, behöver den europeiska självförsörjningen bli bättre.

För att öka krisberedskapen och samtidigt bidra till den gröna omställningen och stödja europeisk industri har EU under de senaste åren börjat se över hur medlemsländerna till en högre grad kan nyttja de resurser som redan finns i Europa. Som ett led i att bemöta denna utmaning, och återta en del av Europas industriella ledarskap, har EU-kommissionen under det gångna året lanserat ett flertal initiativ riktade mot den europeiska industrin. Det senaste i raden av initiativ är Strategin för Avancerade Material, som  på många sätt kopplar direkt an till den så kallade Nettonollindustriakten (som Brysselkontoret skrivit om tidigare– artikeln), men riktar istället in sig på tillgången av de avancerade material som behövs för den gröna omställningen och utbyggnaden av en utsläppsfri industri.

Vad är ett avancerat material?

Avancerade material är material som är tekniskt krävande att framställa och särskilt framtagna för att användas inom högteknologiska saktorer. Dessa material spelar en avgörande roll som komponenter i teknik som används inom allt från halvledare i satelliter och drönar, i vindkraftverkens  turbiner och i elbilarnas batterier. Exempel på konkreta avancerade material, är metalliska nanopartiklar- som används för att öka energiupptagnigen i solceller, sodium-Ion kärnan i batterier som är både billigare än litiumbatterierna och är mer hållbara när det kommer till att lagra energi. Grafen är ett annat exempel, ett tunt och mycket starkt material som leder elektricitet bättre än kisel och som bland annat används i TV-skärmar, datorer och smarttelefoner.

Strategins huvuddelar

I EU-kommissionens meddelande om en Strategi för Avancerade Material presenteras fem huvudmål som ska uppnås i samarbete mellan EU:s medlemsstater och aktörer inom industrin:

  1. Stärka europeisk forskning och innovation kring viktiga komponenter och material
  2. Skynda på marknadslansering för innovativa material utan ledtider
  3. Öka finansiering och investering inom sektorn, inklusive ett nytt samarbete mellan EU och industrierna inom ramen för Horisont Europa
  4. Främja ökad produktion och användning av avancerade material, genom att bland annat börja med ett nytt utbildningsprogram med fokus på avancerade material
  5. Skapa en teknisk expertgrupp för avancerade material för att ge bättre överblick över produktion och innovationsprocesser inom medlemsstaterna

Så vad innebär dessa huvudmål mer konkret?

I det första delmålet om att Stärka europeisk forskning och innovation kring viktiga komponenter och material, fokuserar EU-kommissionen på framtagandet av gemensamma mål gällande investeringar inom forsning och innovation i Europa. Målet för både kommissionen och medlemsstaterna är att innan slutet av 2024 tillsammans ta fram en gemensam plan för hur avancerade material kan stödja både den gröna och digitala omställningen.

Den snabbare marknadslanseringen som nämns i det andra delmålet – ska bland annat uppnås genom att upprätta en plattform för En samarbetsplattform som är tänkt att fokusera på forskning och innovation kring avancerade material. När plattformen väl är på plats, ska den bidra till att påskynda utformningen, utvecklingen och testningen av nya avancerade material. Utöver detta ska EU-kommissionen tillsammans med medlemsstaterna och relevanta producenter skapa ett nätverk för att utbyta information så som var produktionen sker, och dela med sig av framsteg i innovations- och utvecklingsprocessen.

Den ökade finansieringen, som nämns i det tredje delmålet, ska stödjas av flera olika redan existerande fonder från EU-kommissionen – Innovationsfonden, STEP och InvestEU. Särskilt Innovationsfonden som syftar till att stödja utvecklingen av nettonoll-teknik, är något som skulle kunna nyttjas av industrin inom Småland-Blekinge-Halland. Läs mer om Innovationsfonden här.

Främjande av användningen av avancerade material, som är fokuset i det fjärde delmålet, ska uppmuntras genom lanseringen av en utbildningsakademi för avancerade material. Denna akademi ska lanseras i samarbete med Europeiska Institutet för Innovation och Teknik (EIT). Akademin för Avancerade Material, ska lanseras innan slutet av 2024, för att säkerställa att den europeiska marknaden får nödvändig kompetens inom den närmaste framtiden.

Delmål fem om att upprätta ett teknikråd ska även det ske under 2024 och bestå av EU-länder, och viktiga industriella aktörer.

Även om strategin lanserar en hel del viktiga initiativ kring samarbeten och expertgrupper, innehåller den inga skarpa lagförslag.  En europeisk strategi ska ses som en åtgärdslista med tydliga förslag som ska lanseras till en specifik tidpunkt. Men eftersom strategin kommer så sent i den europeiska mandatperioden, är innehållet något urvattnat. En hel del av förslagen inom strategin kommer nästa EU-kommission att behöva plocka upp och bygga vidare på under nästa mandatperiod (2024-2029).

Ett område som kan vara intressant för Småland-Blekinge-Hallands aktörer att titta vidare på är fokuset på återvinning och återanvändning av kritiska material inom nämns initiativet. Med en ökad återanvändning och återvinning av det material som redan finns inom EU och Sverige, skulle Europa kunna minska importen av kritiska material med upp till 35–40 procent. Småland-Blekinge-Halland har redan idag flera aktörer som arbetar med avancerade material, bland annat Linnéuniversitetet som aktivt forskar, utbildar och deltar i fler tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring avancerade material (Se LNU:s kunskapsmiljö).

För att förverkliga målen utstakade i strategin kommer nästa EU-kommission att behöva knyta fler stödåtgärder och finansiering till åtgärder kopplade till utveckling och återanvändning av avancerade material. Det är något att bevaka under inledande månader av nästa EU-kommission (från och med november 2024).

Mer information:

Vill du läsa mer om initiativet krig det nya strategiska planen för avancerade material eller Netto-noll-industriaktien? Följ då länkarna här nedan.

EU-kommissionens pressmeddelande

SBHSS artikel om nettonollindustriakten

Förordning om nettonollindustrin – Regeringen.se

2030-manifest gällande avancerade material

LNU:s kunskapsmiljö kring avancerade material