Fortsatt fokus på klimatet och digitalisering enligt EU-kommissionens arbetsprogram för 2021

I dagarna antog EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2021 som sätter riktningen för EU:s arbete. Arbetsprogrammet är kommissionens verksamhets- och tidsplan för alla de policyinitiativ som kommer presenteras under det kommande året.Programmet är med andra ord ett viktigt verktyg för Småland-Blekinge-Halland att kunna agera proaktivt och vara förberedda inför de initiativ som väntas komma.

Högt upp på agendan för 2021 står bland annat den gröna och digital omställningen, som är en del av tillväxtstrategin som påverkar alla tematiska områden och ses av många som ersättare till Europa 2020-strategin. Med andra ord är agendan präglad av den väg Ursula Von der Leyen slog fast vid när hon tillträdde som kommissionens ordförande i december 2019. Agendan kommer också vara starkt påverkad av att hantera Corona-krisen och att dra lärdom av den. Arbetsprogrammet utgår från de sex prioriteringsområden som Ursula von der Leyen satt för sin femåriga mandatperiod. Åtgärderna 2021 bygger därmed vidare på arbetsprogrammet för 2020 och dess  vision om ett rättvisare, hälsosammare, grönare och ett mer digitalt samhälle. Med prioriteringarna ämnar kommissionen också bidra till en långsiktig motståndskraft som inför framtiden säkrar lösningar inom politiska utmaningar och områden. Kommissionen väntas också arbeta vidare på de initiativ som försenats under 2020 på grund av Corona. Bland de försenade initiativen finns till exempel: initiativet om en gemensam långsiktig vision för landsbygden samt initiativet om en uppdatering av EU:s skogsstrategi.

 

De övergripande sex prioriteringarna är följande:

  •  En europeisk Grön giv
  • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
  • En fungerande ekonomi för människor
  • Ett starkt Europa i världen
  • Främjande av våra europeiska livsstil
  • En ny satsning på demokrati i Europa.

 

Inom varje prioriteringsområde finns många initiativ och för Småland-Blekinge-Hallands del finns det särskilt intressanta initiativ inom EU:s tillväxtstrategi den Gröna given. Bland annat kommer kommissionen lägga fram förslag för åtgärder som till exempel påverkar skogsbruket och framtida livsmedelsförsörjning. Förslagen kan innebära ökade insatser och investeringar i bioekonomi vilket är ytterligare möjligheter för SBHSS och det är således relevant för våra medlemmar att fortsätta sitt europeiska engagemang och påverkansarbete inom bioekonomi. Många regioner har specialisering inom just den skogliga bioekonomien och utifrån SBHSS:s egna regionala styrkor och kompetenser finns det goda möjligheter för att medverka i strategiska samarbeten, öka tillströmningen av utvecklingsmedel inom området och påverka policy med bäring på skoglig bioekonomi. SBHSS arbetar för närvarande utifrån våra styrkor kopplat till byggande i trä. Det finns ett starkt intresse för vår kompetens här, både från kommissionens håll och från andra regioner. Som vi tidigare uppmärksammat är skogens roll i klimatomställningen en debatterad fråga. Oavsett om det gäller påverkansarbete eller innovationssamarbete finns det mycket att vinna på samverkan med andra aktörer i såväl Bryssel som på hemmaplan. Sedan 2020 är Brysselkontoret en av ledarna för ERRIN:s arbetsgrupp för bioekonomi. Detta har redan öppnat upp för möjligheter att synas och sätta agendan i Bryssel. Även i kommissionens kommande förslag och initiativ i livsmedelsstrategin, från jord till bord, kan vara av intresse för SBHSS då strategin bland annat berör frågor som rurala områdens tillgång till bredband, vilket anses grundläggande för utveckling.

 

Kommissionen har också lagt fram ett nytt initiativpaket Fit for 55 som ska stärka klimatlagstiftningen för att nå målet om utsläppsminskning på minst 55% till 2030. Initiativet omfattar allt från politiska områden, förnybara energikällor, markanvändning till energibeskattning och handel med utsläppsrätter. Då kommissionen policy-arbete framöver kommer genomsyras av målet om klimatneutralitet till 2050 berörs i princip alla bevakningsområden, inte minst transport vilket därmed har hög relevans för SBHSS.

 

Läs mer om EU:s arbetsprogram för 2021 här.