Hur går diskussionerna om EU:s skogsstrategi?

Den nya europeiska skogsstrategin för 2030 som EU-kommissionen presenterade i juli har lett till stor diskussion både bland beslutsfattare och intressenter. Även om strategin inte är ett lagstiftande dokument, kan den bli ledande för synen på skog inom andra politikområden och den föreslår även konkreta åtgärder. Hos flera finns en oro att det inte är balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, samt att hänsyn inte tas till det nationella självbestämmandet. SBHSS har varit aktiva under framtagandet av EU:s skogsstrategi och arbetar just nu på ett positionspapper om synen på skogen. De europeiska beslutsfattarna tar även den fram slutsatser som visar hur de ser på strategin. Rådet har varit snabba och antog redan den 15 november sina slutsatser om strategin. Där betonar man behovet av att hitta en balans mellan de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbart skogsbruk, och vikten av att man respekterar och bibehåller skogarnas och skogsbruksmetodernas mångfald i olika medlemsländer och regioner. Detta är på många sätt i linje med de frågor som Smålands skog- och trästrategier gett som inspel under själva framtagandet. Ni kan hittar både sammanfattning och fullversion av slutsatserna här.

Inom Europaparlamentet har man inte kommit lika långt. Jordbruksutskottet är ansvarigt för att ta fram slutsatserna, i nära samarbete med miljöutskottet, och diskuterade strategin på sitt utskottsmöte i veckan. Både från rapportören Ulrike Müller och de flesta av ledamöterna framfördes ståndpunkter som ligger nära Rådets slutsatser och de som framförts inom SBHSS. Man är dock ännu inte överens med miljöutskottet och det återstår att se vilka slutsatser som slutligen antas i plenum.

Arbete kvarstår innan vi inom SBHSS har en antagen ståndpunkt, men förhoppningen är att denna nyttjas vid kommande behov att ge inspel till EU:s policy med koppling till skog. Kontakta Linda om ni har frågor eller vill diskutera.