Initiativ för utbyggnad av digital infrastruktur och 5G-nätverk 

Den digitala omställningen i EU är avgörande för att effektivt möta nuvarande och framtida utmaningar, nå våra klimatmål och stärka konkurrenskraften. I den utvecklingen spelar bland annat utbyggnaden av 5G-nätverk en betydande roll för att förbättra digitala tjänster och anslutning lokalt men även uppnå EU:s digitala mål till 2030. 5G for Smart Communities (5GSC) är ett av EU:s initiativ som syftar till att stödja utbyggnaden av högkvalitativa 5G-nätverk och bygga lokala partnerskap som utgår från slutanvändaren.  

5G for Smart Communities och den digitala omställningen 

Som Brysselkontoret tidigare skrivit om har EU-kommissionen utnämnt åren fram till 2030 som EU:s digitala decennium vilket vägleds av den digitala kompassen. Det innebär både nya möjligheter och utmaningar för företag, regioner, och privatpersoner där den digitala infrastrukturen spelar en central roll i att uppnå de övergripande målen. Utöver förbättrade moln-tjänster och fler dataområden, är utbyggnaden av 5G-nätverk prioriterad för att öka anslutningen i mindre tätbefolkade områden och stimulera nya socioekonomiska drivkrafter inom flera sektorer, såsom utbildning, hälso- och sjukvård och transport.  För att stödja och uppmuntra till denna utbyggnad lanserade EU-kommissionen 2022 initiativet 5G for Smart Communities (5GSC) som ämnar till att stödja lokala och regionala projekt av utbyggnad och användning av 5G-nätverk. Initiativet är även en del av Connecting Europe Facility’s, (CEF) digitala program som ska stödja både privata och offentliga investeringar i digital infrastruktur, och bidrar därav med finansiering av projekten.

Utlysningarna inom 5GSC publiceras under CEF-programmet och koordineras generellt på nationell nivå. För att ansöka behöver minst två aktörer bilda ett partnerskap, en som ansvarar för utbyggnaden av nätverksinfrastrukturen och en som är slutanvändaren, vilket ofta är en privat och en offentlig aktör. Det har sedan starten 2022 varit två omgångar med utlysningar och en tredje förväntas presenteras inom snar framtid. Värt att notera är att CEF-programmet finansierar upp till 75 procent av infrastrukturkostnaderna i form av bidrag och att specifikt identifierade användningsfall (use cases) spelar en central roll i utlysningarna, med målet att 5G ska nå ut till alla sektorer och inte bara städer.  

5GSC Supportplattform

För att stödja och engagera aktörer arrangerade EU-kommissionen ett lanseringsevent den 25 april av 5GSC:s nya supportplattform, där representanter från EU-kommissionens enhet för digitala frågor, DG CNECT, medverkade tillsammans med HaDEA som är ansvarig byrå för implementering av EU:s digitala mål. Därutöver deltog även mobilnätsoperatörer, offentliga myndigheter och tillverkare av nätverksinfrastruktur för att dela med sig av sina erfarenheter av 5GSC, främst vad gäller utlysningar, ansökningsprocessen och vilka utmaningar de mött på vägen.

För att stödja intresserade aktörer i ansökningsprocessen och genomförandet av framtida utlysningar har supportplattformen skapats med syftet att informera intressenter om olika evenemang och stödåtgärder relaterade till 5GSC, men även öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan aktörer. Plattformen erbjuder vägledning och erfarenhetsutbyte för projektansökningar, vilket ger intressenter möjlighet att fatta välgrundade beslut och framgångsrikt navigera den komplexa ansökningsprocessen, oavsett erfarenhetsnivå eller expertis. Därutöver syftar plattformen också till att stödja EU-kommissionen i policyutformning genom samråd och dialog med intressenter, vilket kan vara särskilt intressant för aktörer inom SBHSS som arbetar med digital infrastruktur och vill påverka EU-beslut.  

Under lanseringseventet diskuterades flera exempel och projekt från tidigare utlysningar, bland annat hur 5G kommit att används inom hälso- och sjukvård och utbildning. Ett exempel som presenterades av regionen Västra Flanders i Belgien, var 5G-utbyggnad inom sjukvård och utbildning med fokus på följande tre användningsområden, vilket visar på hur projekt inom ramen av 5GSC kan se ut:

  • transport av blodprover med drönare,  
  • virtuella klassrum för elever som inte har möjlighet att delta fysiskt, 
  • 5G-anslutna ambulanser som kopplar ambulanssjukvårdarna med en läkare på distans för bättre behandling och rådgivning.  

Vad kan förväntas framöver? 

Trots att 5GSC endast varit verksamt sen 2022 ser EU-kommissionen och andra relevanta aktörer stor utvecklingspotential, speciellt för landsbygden och mindre utvecklade områden där 5GSC kan leda till bättre samarbete, anslutning och kvalité. Flera anser även att den nya Gigabit Infrastructure Act, som Brysselkontoret skrivit om tidigare, kan bli en viktig pelare för att påskynda utbyggnaden, vilket redan engagerat flera av våra regioner som planerar att påverka utfallet i förslaget.  Dock ser flertalet aktörer i nuläget att ansökningsprocessen är komplex och finansieringen i vissa fall är otillräcklig. Inom ramen av 5GSC kommer därför en grupp för offentliga myndigheter skapas (PA5GSC) där medlemsländer och regioner träffas två gånger om året för diskussioner och inspel till EU-kommissionen, vilket kan vara intressant för våra kollegor i Småland-Blekinge-Halland att känna till för att få en direkt ingång till EU-kommissionen. Initialt fokus är att forma framtida 5GSC-utlysningar genom olika samråd och samarbete med andra koordinerings- och stödåtgärder (Coordination and support actions, CSA). Detta kan också vara en möjlighet för våra regioner att påverka hur kommande utlysningar ska se ut utefter våra regionala behov. 

Vidare presenterades även flera planerade evenemang, såsom kapacitetsuppbyggnad och möten för att öka deltagandet i CEF och samarbeten med kandidater. Plattformen kommer att genomföra en serie online-workshops under 2023 för att dela goda exempel och stärka projektledare i planerings- och ansökningsprocessen. Dessa workshops kommer att äga rum första torsdagen varje månad, med start i juni. Nedan ser ni Supportplattformens preliminära evenemangskalender:  

  • 1 juni: Exploring 5G Use Cases 
  • 22 juni: Smart communities health care use cases 
  • 6 juli: Introduction to campus networks for smart communities 
  • 7 september: 5G Infrastructure sharing for CEFF 5G Smart Community Projects 
  • 5 oktober: Consortium planning and management for smart community projects 
  • 19 oktober: Co-funding and procurement obligations for contractors
  • 7 december: Bid writing process for CEF 5GSC. 

Vill ni veta mer? 

Läs mer om 5G for Smart Communities här och kontakta Brysselkontoret vi intresse för finansieringsprogrammet, plattformen eller nätverket!