Nya åtgärder för att bemöta kompetens- och arbetsbristen i EU!

EU står inför en ihållande brist på arbetskraft inom en mängd olika sektorer och olika kompetensnivåer. Den ökade kompetensbristen i unionen är en ledande orsak till bristen på arbetskraft och de utmaningar som arbetsbristen medför förväntas att förvärras ytterligare av de demografiska förändringarna som sker i Europa idag. Utan samordnade åtgärder kan de nuvarande trenderna underminera den gröna och digitala omställningen, dämpa EU:s konkurrenskraft och försvaga offentliga tjänster som redan har brist på arbetstagare, däribland hälso- och sjukvården. För att bemöta utmaningarna med den bristande arbetskraften föreslår nu EU-kommissionen en rad nya åtgärder för kompetens och talang.

EU:s strävan att fylla bristen på arbetskraft börjar med att utöka den inhemska kompetensen, men det kommer också kräva att EU attraherar kompetens och talanger från hela världen. För att adressera EU:s behov av att attrahera talanger utanför EU och förbättra den inre rörligheten i EU, presenterade EU-kommissionen den 15 november en rad nya initiativ och åtgärder i ett kompetens- och talangpaket. Förslaget är en del av Europaåret för kompetens. I paketet finns flera förslag för att komma till rätta med EU:s arbetskrafts- och kompetensbrist, som riskerar att förvärras om inte insatser görs. Initiativet inkluderar en ny EU-talangreserv (”EU Talent Pool) som kan användas för att matcha arbetsgivare i EU med arbetssökare från utanför EU, åtgärder för att främja erkännandet av kvalifikationer från arbetstagare som erhållit sina färdigheter och utbildning utanför Europa, samt förslag för att underlätta rörligheten inom EU för studenter och personal inom utbildning.

EU-talangreserv

Idéen om en talangreserv för arbetskraftsinvandrare, som ursprungligen kom från Centerpartiets europaparlamentariker Abir Al-Sahlani, har nu blivit verklighet. Förslaget om en EU-talangreserv, även refererad till som ”tinder för migranter och arbetsgivare”, lade EU-kommissionen fram för att underlätta rekryteringen av arbetssökande från länder utanför EU till bristyrken inom EU. Det är den första EU-plattformen av dess slag och syftar till att göra internationell rekrytering enklare och snabbare genom att tillgodose arbetsgivare med en bredare pool av kompetens och talanger. Talangreserven kommer dessutom att stödja genomförandet av talangpartnerskap (”Talent Partnership”), vilket är skräddarsydda partnerskap med länder utanför EU som ämnar att skapa ökad rörlighet inom arbete eller utbildning. De arbetssökande som utvecklat sina färdigheter under ett talangpartnerskap kommer att få ett intyg som bekräftar deras kvalifikationer.

Enklare och snabbare erkännande av kvalifikationer som erhållits utanför EU

Att underlätta erkännandet av kvalifikationer och kompetenser för medborgare i länder utanför EU är en nyckelfaktor både för arbetsgivare och för de arbetssökande som söker tillträde till EU:s arbetsmarknad. EU-kommissionen rekommenderar nu en rad åtgärder för att förenkla och påskynda denna process, vilka skulle modernisera EU:s nuvarande system för erkännande och göra det mer likt det system som inrättats för EU-medborgare som flyttar till en annan medlemsstat för att arbeta. Genom detta ämnar man förbättra jämförbarheten i kvalifikation mellan länder utanför EU och bedömningen av arbetssökarnas kompetens.

Göra läranderörlighet till en möjlighet för alla

Europeiska rådets rekommendation ”Ett Europa på väg”, som nu antagits av EU-kommissionen, har syftet att förbättra rörligheten inom alla utbildningsområden, för såväl studenter som lärare. I rekommendationen uppmanas alla medlemsstater att göra läranderörlighet inom EU till en integrerad del av alla utbildningsvägar, från skolutbildning till högre utbildning. Förslaget syftar också till att framställa EU som en attraktiv destination för utbildning för talanger utanför EU, vilket är i linje med den geopolitiska dimensionen av det europeiska utbildningsområdet (”European Education Area).

Koppling till Småland-Blekinge-Halland

I Småland-Blekinge-Halland har kompetens- och arbetsbristen påtalats som en stor utmaning, särskilt i samband med den demografiska utvecklingen. Aktörer i våra regioner har uppmärksammat detta problem inom såväl hälso- och sjukvården som andra sektorer. Brysselkontoret har tidigare fått frågan om hur EU arbetar för att bemöta den här samhällsutmaningen som är gemensamt för flera europeiska regioner. Detta initiativ är ett konkret exempel på hur EU arbetar för att tackla utmaningen med kompetens- och arbetsbrist och göra det enklare för kompetens utanför Europa att ta sig in på den europeiska arbetsmarknaden.

Nästa steg

EU-kommissionens förslag om kompetens- och talangpaketet kommer nu att behandlas av Europaparlamentet och Europarådet. EU-kommissionen kommer också att stödja medlemsländers implementering av rekommendationerna gällande kvalifikationer för medborgare från utanför Europa. Medlemsstater uppmanas även till att rapportera om deras nationella initiativ, reformer, god praxis och statistik. Rekommendationen ”Ett Europa på väg” kommer att lämnas in till Europarådet för övervägande och antagande.