Regionkommittén öppnar upp samråd för cirkulär ekonomi

Europeiska Regionkommitténs (ReK) utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) har öppnat upp ett samråd online för intressenter i syfte att samla input inför ReK’s kommande yttrande om den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi (CEAP), som vi nyligen analyserat. Samrådet riktar sig främst mot lokala & regionala myndigheter och deras intressenter.

Huvudsyftet med ReK:s yttrande skulle vara att utveckla den nya handlingsplanens territoriella pelare och fastställa möjligheterna och utmaningarna för EU:s lokala och regionala myndigheter när det gäller de olika förväntade politiska åtgärderna. Yttrandet avser belysa behovet av att stärka de lokala och regionala myndigheternas roll i omställningen till cirkulär ekonomi. Det finns ett arbetsdokument som innehåller några allmänna och andra mer specifika frågor kring följande fyra aspekter:

1. De lokala och regionala myndigheternas roll i genomförandet av den cirkulära ekonomin

2. Förändring i det ekonomiska systemet

3. Det finns inget avfall, bara resurser

4. Fastställande av mål/rättsliga ramar

För våra regioner som har insatser kopplat till cirkulär ekonomi, och som även berörs av handlingsplanens åtgärder, har sannolikt kunskap och erfarenhet att bidra med till Regionkommitténs arbete. Samtidigt som det är en chans att framföra våra prioriteringar perspektiv på regionernas roll i den cirkulära omställningen i Europa

Intressenter uppmanas att dela med sig av sina skriftliga bidrag relaterade till CEAP senast den 29 maj, eller helt enkelt svara på frågorna som presenteras i arbetsdokumentet genom att skicka dem till mailys.kahn@cor.europa.eu och enve@cor.europa.eu. Observera också att Tjisse Stelpstra (ENVE) och hans team är tillgängliga för online-möten vid behov.

 

Information kring samrådet finner ni här.

Ladda ner arbetsdokumentet här.

Regionkommitténs roll i EU:s beslutsprocess

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av lokala och regionala folkvalda företrädare från de 27 EU-länderna. Genom kommittén kan de föra fram synpunkter på EU-lagstiftning som direkt påverkar regioner och kommuner och har därmed ett formellt inflytande i EU:s lagstiftningsprocess så att regionala och lokala synpunkter tas till vara.

  • EU-kommissionenrådet och parlamentet måste rådgöra med Regionkommittén innan de fattar beslut som rör lokalt och regionalt styre (t.ex. i fråga om hälsa, utbildning, sysselsättning, socialpolitik, ekonomisk och social sammanhållning, transport, energi och klimatfrågor).
  • Regionkommittén kan vända sig till EU-domstolen om den inte blir tillfrågad.
  • Regionkommittén utarbetar och antar yttranden till de berörda EU-institutionerna om kommissionens lagförslag.
  • Regionkommittén utfärdar också yttranden på eget initiativ.