SBHSS på innovationskonferens i Seinäjoki

Den 11-13 juni anordnade nätverket ERIAFF den tionde upplagan av sin årliga innovationskonferens, i år förlagd i finska Seinäjoki. SBHSS var på plats tillsammans med sina gotländska samarbetspartners inom ramen för smart specialiseringsplattformen i Småland och Öarna. Småland-Blekinge-Halland har mycket att lära sig av hur andra regioner arbetar med innovation och smart specialisering, och konferenser som denna är ett lysande tillfälle för SBHSS aktörer att komma in i de riktigt spännande europeiska samarbetena med större utvecklingskapital. Läs vidare för en summering av konferensen och för några reflektioner från Småland-Blekinge-Hallands deltagare.

ERIAFF-nätverket?

Nätverket European Regions for Innovation and Agriculture, Food and Forestry, förkortat ERIAFF, är ett Brysselbaserat nätverk för europeiska regioner som vill samarbete kring policy (lagstiftning och initiativ) och projekt inom områdena jordbruk, livsmedel och skog. Nätverket är organiserat på ett informellt sätt, vilket innebär att organisationen är utspridd på medlemmarna och att medlemskapet är kostnadsfritt. SBHSS har varit med i nätverket sedan 2015 och spelar en aktiv roll inom nätverkets arbetsgrupper för skogliga regioner och plantbaserade proteiner. I den senare arbetsgruppen är Brysselkontoret genom undertecknad sedan januari 2024 en av tre arbetsgruppsledare, vilket innebär ansvar för planering och genomförande av arbetsgruppens möten och aktiviteter. Bland annat deltagande och genomförande av möten under nätverkets årliga konferens.

Läs mer om ERIAFF här.

En summering av konferensen

Årets konferens var den 10:e i rad och ägde rum på Seinäjoki University of applied science (SeAMK) i österbottniska Seinäjoki. Temat i år var regioner som möjliggörare av europeisk motståndskraft och hållbarhet och fokuserade på hur regioner, genom politiska initiativ och projektsamarbeten kan stimulera och utveckla hållbara och motståndskraftiga livsmedels- och skogsbrukssystem i Europa.

Konferensens första dag tillägnades föreläsningar och paneldiskussioner mellan politiker, tjänstepersoner från EU-kommissionen och regionala innovationsaktörer. Deltagarna fick möjligheter att ställa frågor och tillsammans med panellisterna diskutera utmaningar till regional specialisering och innovationsarbete.

Under förmiddagen på dag två fortsatte paneldiskussionerna och presentationer av konkreta projekterfarenheter och reflektioner från dessa. På eftermiddagen åkte deltagarna i väg på studiebesök för att se finska aktörers arbete inom flera av de teman som var föremål för konferensen. Bland annat gjordes ett studiebesök till några av Seinäjokis främsta företag inom regionens omfattande livsmedelsindustri. Det positiva och uppmuntrande samspelet mellan Seinäjokis livsmedelsindustri och universitet, var något som SBHSS deltagare särskilt noterade och en framtida dialog mellan finska och sydsvenska aktörer kring livsmedels är ett av flera konkreta idéer som kom fram under dagen (läs mer om detta nedan). Ett annat besök fokuserade på skogliga frågor. Studiebesöket började på en myr, där deltagarna fick se hur finska skogsägare arbetar med naturrestauration och skogsbruk. Svenskt och finskt skogsbruk har många likheter men också en del skillnader. Det nordiska skogsbruket kan på många vis lyftas fram som ett positivt exempel i europeiska sammanhang, och under konferens gång var det tydligt vilket intresse stort intresse det finns från sydeuropeiska länder kring sydsvenskt skogsbruk och företagande.

Under konferensens sista dag var det dags att kavla upp armarna i arbetsgruppsmöten, där deltagarna fick presentera egna idéer till projekt, reflektera kring europeisk policyutveckling och planera för ERIAFF:s arbetsgruppers kommande aktiviteter under året. I arbetsgruppen för plantbaserade proteiner diskuterades bland annat EU:s kommande proteinstrategi och deltagarna kunde samarbete och nyttja de kommande europeiska projektutlysningarna inom ramen för denna strategi.

Läs hela programmet här.

SBHSS deltagande

Från Småland-Blekinge-Halland deltog Region Kalmar, Industriellt utvecklingscentrum i Kalmar län, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland och Linnéuniversitetet på konferensen i Seinäjoki. Därtill deltog representanter från Region Gotland i Småland-Blekinge-Hallands delegation, inom ramen för ERUF-projektet ”S3-plattformen Småland och Öarna” där Gotland ingår. SBHSS och Gotlands fokusområden under konferensen kretsade dels kring de övergripande resonemangen om regional smart specialisering, dels de regionala S3-plattformarnas respektive fokusområden, livsmedelsutveckling, skog och träbyggnation, samt turism. Under konferensen kunde Småland-Blekinge-Hallands deltagare lyssna till föreläsningar om exempel på hur andra har arbetat med utmaningar och innovation inom dessa områden, samt få möjligheten att ställa frågor, samtala med motsvarande aktörer i andra europeiska regioner, och knyta värdefulla kunskaps- och samarbetskontakter för framtiden.

Nedan är ett urval av några reflektioner från SBHS deltagare efter konferensen:

Reflektion kring konferensens studiebesök

”Studiebesöket på FoodWest gav värdefulla insikter i Forsknings- och innovationsinfrastrukturen för små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin. Besöken visade hur den finska högskolesystemet fungerar, särskilt dess mellannivå som balanserar mellan forskning och yrkesutbildning, vilket skiljer sig från svenska universitet som inte skulle kalla sig ”university for applied sciences.”

Nya kontakter och framtida samarbeten kring skogsbruk

”Jag har kunnat etablera flera kontakter med potentiella internationella partners för framtida samarbeten. Bland annat med Universitetet i Florens och två spanska regioner som samtliga har gemensamma intresseområden som lovar konkreta samverkansmöjligheter. Dessutom knöts värdefulla kontakter med europeiska aktörer inom digitalisering av skogsbruk, som förväntas leda till konkreta samarbeten under året. Deltagandet i ett europeiskt projekt för att stärka privata skogsägares inflytande i EU kommer att involvera sydsvenska skogsägarorganisationer och påverka framtida policys och förordningar från kommissionen.”

Önskan om ett ökat utbyte med europeiska motsvarigheter

”Jag önskar att vi kunde öppna upp möjligheter för start-ups inom livsmedel, hälsa och matupplevelser att lära sig av det finska systemet, som trots sämre förutsättningar ligger långt före oss i innovationsförmåga. Detta kan ske genom ett organiserat kunskapsutbyte och lärande på plats i Finland. Genom att fokusera på konkreta samarbetsprojekt, särskilt inom digitalisering av skogsbruk i Småland, kan vi utnyttja våra styrkor och nätverk för att bli Europaledande. För att underlätta detta behöver vi utförliga presentationer om EU-program och exempel på hur man bygger och deltar i konsortier, vilket inkluderar vilka krav som ställs på aktörer. Dessutom bör vi utgå från existerande forskning på våra universitet och bygga vidare på de internationella samarbeten som redan finns, vilket kan kompletteras med regionala samarbeten för smart specialisering.”

Deltagande på konferenser som så ERIAFF och SMC-nätverkens årliga konferenser har en mängd nyttor. Inte bara möjliggöra konferensen deltagarna att lära sig av goda exempel, utbyta erfarenheter och knyta kontakter som kan användas för europeiska projekt, det innebär också en möjlighet för den ditresta delegationen att under ett par dagar få möjlighet att tänka och reflektera tillsammans med den egna delegationen. En möjlighet som sällan uppenbarar sig i den vardagliga verksamheten, och som kan knyta SBHSS regioner och deras partner starkare samman, och leda till kreativa och konstruktiva idéer som kan nyttjas den egna organisationen.

Mer information och kontakter

Vill du veta mer om nätverket ERIAFF och dess aktiviteter, samt SBHSS deltagande under årets konferens? Kontakta då undertecknad.