Sommarstiltje? Knappast!

I linje med uppdrag från styrgruppen, har SBHSS varit ytterst aktiva för att driva på dialogen om framtidens sammanhållningspolitik. Som vi känner till, är EU:s beslutsprocess inne i viktiga skeenden under 2023 och 2024.

Påverka EU:s högnivågrupp

I slutet av juni träffade SBHSS Brysselkontor en av representanterna i den högnivågrupp som fått i uppdrag av EU-kommissionen att ta fram ett betänkande kring hur sammanhållningspolitiken kan/bör utformas framöver. Eftersom gruppens rapport har stor tyngd, var det en fördel att vi kunde få framföra våra tankar (baserade på de argument SBHSS tog fram under våren).

Konferens i Bryssel

Å de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel, anordnade SBHSS tillsammans med Central Sweden och North Sweden samma vecka på samma tema en konferens i Bryssel. Konferensen riktade sig till de i Sverige som arbetar med strategisk planering av sammanhållningspolitiken. Våra ägare var välrepresenterade och Rachel de Basso (RJL), Rene Jaramillo (RK), Anna-Lena Malm (RB), Karin Hermansson (RJL) och Ilan De Basso (EU-parlamentariker med rötterna i RJL) bidrog med inspel och reflektioner till några av passen. Ett sammanfattande budskap från konferensen var att det står klart att ingenting av det vi har idag kan tas för givet. Det starka svenska regionala deltagandet skickade även en viktig signal till EU-kommissionen om våra behov, att vi är engagerade i frågan och vill få med oss vår nationella nivå i diskussionen. För att öka mervärdet av konferensen, anordnade Brysselkontoret innan konferensen uppskattade möten med Svenskt näringslivs kontorschef samt den svenske EU-parlamentarikern Ilan De Basso (S).

Läs mer om konferensen här

Almedalen

Under Region Jönköpings läns paraply anordnade SBHSS ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan. Seminariet syftade till att skapa en dialog mellan regional och nationell nivå så att vår gemensamma röst kan bli hörd innan förslagen utformas. Flera inspel från talarna satte ljuset på vad sammanhållningspolitikens strukturfonder betyder för den regionala utvecklingen, och seminariet tydliggjorde hur väl den nationella nivåns engagemang behövs.

Här kan läsa mer om seminariet och här finner ni även länken för att e seminariet i efterhand

Ägare svarar på Regionkommitténs samråd

Europeiska regionkommittén gick under sommaren ut med ett samråd som Region Halland svarade på. Återigen fick vi nytta av ovannämnda argument för sammanhållningspolitiken som SBHSS tog fram gemensamt under våren. Samrådet syftade till att samla in exempel för att visa hur sammanhållningspolitiken spelar en unik och grundläggande roll för att stödja städernas och regionernas utvecklingsstrategier och bekämpa sociala, ekonomiska och territoriella skillnader och vill påminna alla beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå om den roll som sammanhållningspolitiken spelar för europeiska regioner.

Framöver

Under ovannämnda konferens i juni i Bryssel tog regionala utvecklingsdirektörer, under ledning av Karin Hermansson (RJL) stafettpinnen för att ta steg mot en svensk position i tid till att det viktiga samråd som EU-kommissionen förväntas lansera till våren. Parallellt finns ambitioner att trycka på för att dialogen med den nationella nivån ska intensifieras.