Styrgruppskonferens 2019

Den 26 – 27 juni samlades Småland-Blekinge-Hallands chefsgrupp och styrgrupp i ett soligt Bryssel för den årliga styrgruppskonferensen. Fokus var riktad mot förberedelser inför nästa programperiod (2021 – 2027) och de nya möjligheter som tillskrivs den regionala nivåns europeiska engagemang.

Styrgruppskonferensen anordnas årligen i Bryssel och är ett tillfälle för kunskapsinhämtning, kontaktskapande och diskussioner om kontorets möjligheter för att stötta och stärka regional utveckling och tillväxt på hemmaplan. Utöver interna möten och presentationer så innehöll programmet många externa talare:

Johanna Bond, Central Sweden, presenterade sina regioners (Gävleborg, Dalarna och Örebros län) arbete med smart specialisering. Central Swedens medlemmar använder smart specialisering som arbetsmetod på den europeiska arenan för att höja den regionala absorptionsförmågan av utvecklingskapital. Likt Småland-Blekinge-Halland kategoriseras Central Sweden:s regioner till s.k. medelinkomstregioner och därmed är smart specialisering ett centralt verktyg för att höja sig i näringskedjan och bygga innovationskapacitet. Central Sweden deltar bl.a. i den europeiska S3-initiativet Vanguard samt kommissionens S3-plattformar och knyter partnerskap (samarbeten) med regioner som har kompletterade styrkeområden. I takt med att betydelsen stärks för grunden som smart specialisering vilar på, regionens samordnande roll i innovationssystem, så beräknas den regionala nivån få en mer betydelsefull roll i europeisk FoI-policy – vilket skapar många möjligheter för Småland-Blekinge-Hallands regioner inför kommande programperiod (2021 – 2027). Se johannas presentation här.

 

Bild: Johanna Bond 

Fabian Zuleeg, chef för den oberoende tankesmedjan European Policy Centre, gav en översikt av de största utmaningarna EU står inför och uppdateringar kring aktuella förhandlingar om det nya europeiska ledarskapet.

Andrea Lagundzija, Västra Götalandsregionen, presenterade Västra Götalands arbete med innovationsstrukturer på hemmaplan och dess koppling till Brysselkontoret. Utrymmet för att höja inflödet av utvecklingskapital finns inom de konkurrensprövade medlen, vilket i en europeisk kontext utgörs av sektorsprogrammen, där forskning och innovation är en central beståndsdel. Därmed är regionens innovationskapacitet en avgörande faktor för tillgången till konkurrensutsatta medel. Se Andreas presentation här.

 

Bild: Andrea Lagundzija

Europaparlamentariker (S) Jytte Guteland berättade om sin vision för det nya Europaparlamentet. Jytte har en tongivande roll i frågor som rör miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och delade med sig av sina tankar kring hur dessa områden kan utvecklas genom europeisk lagstiftning och samarbete. Jytte betonade även att det är mycket betydelsefullt för hennes arbete att få ta del av synpunkter, exempel och perspektiv från regioner och lärosäten. Detta är med andra ord en möjlighet vi kan nyttja ytterligare.

Sointu Räisänen, senior advisor på East & North Finland EU Office, berättar om den skogliga bioekonomin och hur regioner kan arbeta med policy och samarbete på den europeiska arenan. Många nordiska regioner prioriterar skoglig bioekonomi i sin smarta specialiseringsstrategi och möjligheterna är goda för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar att marknadsföra våra kompetenser inom området. Den skogliga bioekonomins utveckling påverkas även av EU-lagstiftning inom områden såsom energi och klimat. East and North Finland har valt att bedriva påverkansarbete i Bryssel i dessa frågor, då de ser att de som region kan bidra med en mer neutral röst och ser även värdet av att just deras regionala perspektiv hörs. Se Sointus presentation här. 

Brysselkontoret presenterade dessutom vårens omvärldsbevakning som framhåller vikten av regionens innovationskapacitet som avgörande faktor för europeiskt engagemang både vad gäller policypåverkan och att öka inflödet av utvecklingskapital till prioriterade områden. Den regionala nivån tillskrivs en tydligare roll i europeisk FoI-policy i nästa programperiod och kommissionen vill att regioners internationella engagemang utgår från områden där regionen har störst tillväxtpotential och/eller behov. 

Bild: Jytte Guteland