Tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner

Varje år under den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) framför Europeiska regionkommitténs ordförande talet om tillståndet i EU:s regioner och kommuner (som i sig anspelar på EU-kommissionens ordförandes årliga tal om tillståndet i den Europeiska unionen). I samband med detta presenterar Regionkommittén även den årliga rapporten med samma namn. Årets upplaga som offentliggjordes i förra veckan fokuserar på nutidens mest akuta utmaningar som EU:s regioner och kommuner står inför. Följaktligen lyfts de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Rysslands krigföring mot Ukraina, effekterna av coronapandemin, samt energifrågor och den gröna omställningen. Brysselkontoret har läst Regionkommitténs rapport och kommer nedan fokusera på kapitlet om klimat och hur EU:s regioner och kommuner rekommenderas arbeta mot EU:s gemensamma mål – att bli världens första klimatneutrala region.

Hur ser klimathotet ut för EU:s regioner?

Regionkommittén belyser i sin rapport de alltmer påtagliga konsekvenserna av klimatförändringarna och det hot som Europas regioner står inför. I rapporten upprepar man att det är viktigt att Europas regioner agerar för att motverka de negativa trender vi ser.

Målet enligt Parisavtalet är att hålla den globala uppvärmningen under 2°C till år 2100, en ökning som fortfarande innebär problem och stora konsekvenser. Nu står vi däremot inför än större hot och riskerar se en global uppvärmning om 3°C, vilket skulle innebära att stora delar av Europa, däribland Sverige, riskerar betydande ekonomiska skador. De extrema mängder regn som drabbade delar av Europa 2021 resulterade i skador till ett pris av 2.164 miljarder euro bara för Belgien. För södra Sverige uppskattar Regionkommittén den procentuella förändringen i förhållande till baslinjen till mellan 500 och 1000. Extremvädret vi kan komma att se inkluderar stormar med stor risk för översvämningar, men även torka och extremhetta som skulle innebära rubbningar i de naturliga ekosystemen samt skogsbränder och skadedjur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Europeiska Kommissionen, Sammanhållning i Europa på väg mot 2050, 2022

Regioners betydelse i det internationella samarbetet kring klimathotet

I Regionkommitténs rapport identifieras Europas regioner och städer som drivande aktörer i klimatfrågan och som bäst lämpade att avgöra hur dessa utmaningar ska tacklas. Detta i och med att klimatförändringarnas konsekvenser drabbar just oss i vår vardag där vi lever på lokal och regional nivå. I arbetet för att möta klimathoten pekar Regionkommittén på vikten av ökat interregionalt samarbete.

Rapporten pekar också på betydelsen för regionernas engagemang i EU:s Missioner (EU:s satsning på nya tillvägagångssätt att ta fram konkreta lösningar på några av nutidens största utmaningar) kopplade till klimatmålen. Region Blekinge är bland annat aktiva inom Missionen för anpassning till klimatförändringar, som Brysselkontoret rapporterat om tidigare. Denna avser stödja minst 150 regioner och kommuner att motverka klimatförändringar fram till år 2030. Regionkommittén arbetar tillsammans med EU-kommissionen för att fler Missioner ska vara tillgängliga för regioner och kommuner, då flernivå- och multisektoriella tillvägagångssätt samt inkludering av regionala och lokala aktörer, upplevs leda till mer legitima och effektiva åtgärder.

Vad kan regionerna göra?

Regionkommittén fastställer att en viktig aspekt inom den Gröna given är säkerställandet att föroreningar av luft, vatten och mark reduceras till nivåer som inte längre anses skadliga för hälsa och naturliga ekosystem. För att detta ska kunna uppnås och för att den gröna omställningen ska lyckas behövs tvärsektoriella åtgärder och systematiska förändringar. Flernivåstyrning är ett viktigt verktyg inom detta, och regioner och kommuner uppmanas använda ett systematiskt och inkluderande tillvägagångssätt för att uppnå satta mål, och att utgöra länken mellan medborgare, näringsliv och politik på både nationell och europeisk nivå.

Som nämnt ovan samarbetar Regionkommittén med EU-kommissionen för att göra EU:s Missioner mer tillgängliga för regioner och kommuner, för att säkerställa största möjliga engagemang från europeiska lokalstyrens håll.

Vill ni läsa rapporten i sin helhet finns den här på engelska.

En svensk sammanfattning av rapporten hittar ni här.

Vill ni ha mer information kan ni kontakta Adina Persson Kehler på Brysselkontoret.