Trendspaning med EU-representationen

Ett par gånger per år träffas de svenska EU-representationens ambassadörer och cheferna för de svenska regionkontoren i Bryssel. Det informella mötet syftar till att verka för Sveriges bästa utifrån hur den regionala och nationella nivån arbetar i olika faser av EU:s beslutsprocess. Vid dessa möten diskuteras därför både tolkningar av vad som är på väg in beslutsprocessen och konsekvenser av förhandlingar som pågår. 

Från regionkontorens sida lyftes utmaningen av att det ser ut som om svenska regioner förväntas göra mer med mindre resurser. Från och med 2021 tyder en hel del på att tillgången till framförallt strukturfondsmedel kommer minska. Samtidigt förväntas europeiska regioner ta ett större koordinationsansvar för framförallt innovationsutveckling. I detta sammanhang förväntas regionala aktörer i högre grad planera för hur flera olika tematiska EU-finansieringsformer kan bidra till en prioriterad satsning. 2020 medför därför troligen omfattande planering och anpassning för Sveriges regioner och betydelsefulla samtal med vår nationella nivå. I den processen dyker sannolikt frågor upp om vilken roll regionala specialiseringsstrategier ska ha och vilka strukturer som behövs på regional nivå för att framgångsrikt ta del av framtidens EU-medel.

Torbjörn Haak, en av de svenska ambassadörerna vid den svenska

EU-representationen (vänster sida, mitten, blå kostym)

 

Från EU-representationens sida pekade man på att det för närvarande finns flera nyanser av EU-arbetets tidsschema. Å ena sidan råder det nästan stiltje i vissa frågor i avvaktan på en EU-budget att förhålla sig till. Å andra sidan finns det i vissa frågor en stor press för att till exempel sjösätta EU-kommissionens gröna giv. Det finns förvisso de som menar att ambitionerna i den gröna given i generellt sett är aningen svepande, men Haak pekade på att det snabbt kan bli ”verkstad” i enskilda konkreta förslag. Av den anledningen uppmanade han till att inte underskatta generella formuleringar i antagna strategier.

Av mötet framgick även hur omfattande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget är. Konsekvenserna är svåra att överblicka, i synnerhet då ansvaret ofta landar på olika svenska departement. Regionala hänsynstaganden är därför inte alltid så lätt att hantera inom ramen för EU-representationens mandat. Med tanke på att olika utfall i slutresultatet av budgetförhandlingarna kan få stora konsekvenser för den regionala nivån, understryks vikten av att Sveriges nationella nivå på ett tidigt stadium besvarar regionernas frågor. Medan detaljerade svar kan vara svåra att ge, är varje indikation om viljeriktningar av stor betydelse för regionernas planeringen av EU-medel inför den nya programperioden från och med 2021.