EU-kommissionen vill se snabbare utbyggnad av vindkraft

Med mindre än åtta månader kvar till Europaparlamentsvalet 2024 har slutspurten för den nuvarande EU-kommissionen inletts. Den europeiska mandatperioden börjar lida mot sitt slut och det är dags för Ursula Von der Leyens kommission att börja knyta ihop säcken, vilket i praktiken innebär färre lagförslag och mer fokus på handlingsplaner och riktlinjer. Den 24:e oktober lanserades vindkraftspaketet, en europeisk handlingsplan för att stödja vindkraftsindustrin. Vindkraften kommer ofrånkomligen spela en betydande roll i framtidens hållbara energimix och inom SBHSS:s regioner finns det goda förutsättningar till en ökad etablering av vindkraft. 

Som Brysselkontoret rapporterat om tidigare, presenterades EU-kommissionens arbetsprogram för 2024 den 17:e oktober. Som en av de främsta prioriteringarna under året presenterade EU-kommissionen ett nytt vindkraftspaket som ett komplement till EU:s satsningar kring hållbar energi, teknik och industri. Stöd till utbyggnad av förnybar energi i unionen är en av de viktigaste delarna i EU:s Gröna giv och dess mål om att unionen ska bli  klimatneutral senast 2050. EU-kommissionen har under de senaste åren lanserat flera satsningar för att uppmuntra till utbyggnaden av ett hållbart energisystem där initiativen REPowerEU-planen, den gröna givens industriplan och EU:s solenergistrategi är de mest framstående exempel. Den europeiska vindkraftsindustrin är samtidigt hårt pressad av ökad internationell konkurrens, särskilt från Kina och USA, samt av stigande råvarupriser och inflation. Det är utifrån denna kontext som EU-kommissionen nu lanserar sitt vindkraftpaket.

För att uppnå de nyligen överenskomna EU-målen kring förnybar energi till 2030, krävs en massiv ökning av den installerade vindkapaciteten med en förväntad tillväxt från 204 GW år 2022 till mer än 500 GW år 2030. Parallellt med detta står Europas vindkraftsproducenter inför tidskrävande och komplicerade tillståndsprocesser, en välkänd utmaning i Sverige. I handlingsplanen fastställs omedelbara åtgärder som ska vidtas gemensamt av kommissionen, medlemsländerna och industrin. Den bygger på befintlig politik och lagstiftning och fokuserar på sex huvudområden:

  1. Snabbare tillståndsprocesser och förutsägbarhet: Kommissionen lanserar tillsammans med medlemsländerna det nya initiativet ”Accele-RES” för att säkerställa ett snabbt genomförande av EU:s reviderade regler för förnybar energi som lägger mer fokus på digitaliseringen av tillståndsprocesser och tekniskt stöd till medlemsstaterna. Initiativet är tänkt att förbättra informationsutbytet och ansvarsskyldigheten gentemot lokalsamhällen och utvecklare.
  2.  Bättre utformning av olika auktionsförfaranden inom energisektorn: Med utgångspunkt i den föreslagna akten om nettonollindustri och reformen av elmarknadens utformning kommer kommissionen att stödja medlemsländerna i arbetet med att förbättra auktionerna med väl utformade och objektiva kriterier som prioriterar utrustning med högre mervärde och säkerställer att projekt genomförs fullt ut och i rätt tid.
  3. Förbättrad tillgång till finansiering: För att snabba på investeringar och finansiering för tillverkning i den europeiska vindkraftssektorn kommer kommissionen att underlätta tillgången till EU-finansiering, främst genom innovationsfonden för minskning av växthusgaser. Kommissionen uppmanar också medlemsländerna att stödja tillverkning i EU:s vindkraftssektor genom att dra full nytta av de flexiblare statsstödsreglerna i den ändrade tillfälliga kris- och omställningsramen för statligt stöd.
  4. En rättvis och konkurrenskraftig internationell miljö: För att se till att det råder lika spelregler inom vindkraftssektorn ska EU-kommissionen undersöka oschyssta handelsmetoder som gynnar utländska vindkraftstillverkare. Kommissionen kommer också att samarbeta med investerare för att identifiera och åtgärda investeringshinder.
  5. Ökad kompetensförsörjning: Inom ramen för akten om nettonollindustri ska EU-kommissionen också lansera europeiska kompetensakademier för nettonollindustrin, däribland för vindkraftssektorn, i syfte att hjälpa medlemsländerna att vidareutbilda och omskola arbetstagare. Akademierna kommer att utveckla kursplaner och kursmaterial och målet är att 100 000 personer ska ha utbildats inom tre år från etableringen.
  6. Industrins medverkan och medlemsländernas åtaganden: Kommissionen kommer att samarbeta med medlemsländerna och vindkraftssektorn om en ny EU-stadga för vindkraft (EU Wind Charter) som ska göra det lättare för den europeiska vindkraftsindustrin att förbli konkurrenskraftig.

Som väntat innehåller vindkraftspaketet inga nya lagförslag så här sent under mandatperioden (2019-2024). Trots detta finns många relevanta delar i vindkraftspaketet som är av intresse att beakta för Småland-Blekinge-Hallands aktörer. Satsningar på kompetensförsörjning, snabbare tillståndsprocesser och förbättrad tillgång till finansiering genom statsstödsreglerna välkomnas och kan hjälpa till att skynda på omställningen av Europas energisystem.

Vill ni veta mer om vindkraftspaketet? Följ länken nedan för att läsa mer eller ta kontakt med EU-handläggare Martin Broberg.

Läs mer om vindkraftspaketet här.