Hälso- sjukvård

På hälsoområdet har EU:s medlemsstater beslutskompetens och EU-kommissionens roll är huvudsakligen att stödja medlemsstaterna samt att främja forskning och innovation. Demografiska, tekniska och kostnadsrelaterade utmaningar ställer krav på att hälso- och sjukvårdssystem runtom i Europa reformeras och moderniseras. Därför uppmuntrarar EU-kommissionen till samordning och samverkan, med eller utan EU-finansiering, samt att i högre grad överföra och dela erfarenheter.

 

Småland-Blekinge-Halland har ökat sitt europeiska engagemang inom området hälsa. Medlemmarna formulerade under 2017 ett gemensamt uppdrag kring att nyttja den europeiska arenan för att utveckla den nära vården. Detta har resutlerat i etablerandet av SBHSS Hälsoplattform, som syftar till att bättre och mer effektivt nyttja möjligheterna på den europeiska arenan. Läs mer om hälsoplattformen i detta faktablad.

 

Brysselkontoret är ett stöd i att skapa europeiska kontakter till erfarenhetsutbyten, utvecklingssamarbeten och informationsspridning. Detta gäller både hälsoplattformen och uppdrag om den nära vården, som andra prioriteringar i medlemmarnas arbete kopplat till hälsa och sjukvård.

 

Kunskapsunderlag

Deltagande i EU-finansierade projekt, inkl EU-finansiering 2021-2027

EU-finansiering 2021-2027

Komptens EU-arenan

 

 

Kontakt Linda Reinholdsson

Linda.reinholdsson@sbhss.eu

+32 492-45 48 92