Nya möjligheter till finansiering inom New European Bauhaus

För några år sedan lanserade EU-kommissionen ett nytt europeiskt Bauhaus (A New European Bauhaus, NEB) med syfte att skapa ett positivt och hållbart förhållningssätt till grön omställning genom att kombinera olika värderingar och områden – hållbarhet, estetik, teknologi, konst och inkludering. NEB beskrivs som ett interdisciplinärt initiativ med stadsplanering och arkitektur i centrum, men även som en kreativ grundsten som krävs för att uppnå mål och strategier kopplade till EU:s gröna klimat- och miljömål. Nu finns det nya verktyg för engagemang och EU-medel för att ställa om i linje med NEB för våra regioner att nyttja.

Verktyg som underlättar engagemang

Ett nytt europeisk Bauhaus har etablerat en bred gemenskap av ett flertal organisationer runt om iEuropa och fört tillsammans människor från olika bakgrunder – från aktörer inom konst och design, kulturella och kreativa näringar, till forskare, innovatörer och företag. Från att NEB lanserats, har uppmuntran och inkludering av lokala, regionala och nationella initiativ varit en genomgående röd tråd för att rörelsen skall ta sig framåt.

I slutet av 2022 lanserades Bauhaus-akademin för att främja digital och grön kompetens inom byggande och hållbar konstruktion, samt erbjuda onlinekurser inom hållbart skogsbruk och cirkularitet. Tanken är att anställda inom byggbranschen ska ha de resurser som krävs för att kunna driva den gröna omställningen framåt. För att följa det som sker under ramen för NEB, har kommissionen skapat NEB Dashboard, vilket är en databas med en interaktiv karta för att ta del av andras projekt. Nyligen presenterades också NEB Compass, som är ett verktyg som används för att förstå hur egna projekt kan förhålla sig till och ligga linje i med NEB-målen.

Fortsatt EU-finansiering för att ställa om

Hittills har över 1 miljard kronor investerats i NEB-projekt genom stöd från olika EU-program. Främst har investeringarna skett inom ramen för EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, men också genom EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF). Under 2022 utsågs fem så kallade ”fyrtorn”-projekt, det vill säga, storskaliga projekt som ska kunna tjäna som en förebild för andra och appliceras hos andra även om man själv inte är med i projektet (läs mer om dem här). Under 2023 kommer tio nya ”fyrtorn”-projekt att finansieras, vilket ger oss en ny chans att profilera och finansiera våra ambitioner.

Det Europeiska Institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-initiativ som ska stärka Europas innovationsförmåga och den 16 januari publicerade de en utlysning vid namn New European Bauhaus Booster 2.0. Utlysningen riktar sig till att stötta nystartade och expanderande företag som jobbar med att utveckla innovativa lösningar med hänsyn till NEB:s värderingar.

Framöver kommer EU-kommissionen att öka anslagen och fortsätta inkludera NEB i EU:s program, dels inom ramen för sammanhållningspolitiken med sina strukturfonder, dels Horisont Europa – där över ca 1 miljard kronor kommer att vara tillgängliga inom särskilda ansökningsomgångar. Mer om kommande utlysningar under 2023–2024 kan du finna här.

 

 

För mer information, vänligen kontakta oss på SBHSS. Vi kommer att fortsatt bevaka ett nytt europeiskt Bauhaus.

Läs vidare

Progress Report (europa.eu)

New European Bauhaus – så här ska det genomföras! – SBHSS

Det nya europeiska Bauhaus: viktig katalysator för den europeiska gröna given (europa.eu)