Samarbete för ökad kompetens i regionerna

Vi lever i en föränderlig värld med kriser som byter ut varandra och ett Europa med en demografisk utveckling som pekar på en minskad befolkning, men där EU samtidigt vill öka Europas konkurrenskraft i världsekonomin gentemot USA och Kina. Samtidigt sker en grön och digital omställning av samhället, där vi innan 2030 ska ha ställt om till ett mer grönt och digitalt Europa. 

 

Europeiska året för kompetens

För att nå de miljö- och digitaliseringsmål i Europas gröna och digitala omställning, samt för att öka Europas innovation och konkurrenskraft spelar kompetensförsörjning en betydande roll. Vi är nu några månader in på 2023 och som Brysselkontoret tidigare skrivit om har det europeiska året för kompetens äntligen börjat ta fart! Under året kommer EU uppmärksamma kompetensutveckling och utbildning  Detta är särskilt viktigt med hänsyn till den föränderliga värld vi lever i med en demografisk utveckling som pekar på en minskad befolkning i Europa, men där EU samtidigt vill öka Europas konkurrens i världsekonomin gentemot USA och Kina. Vi har tidigare skrivit om hur andra europeiska regioner arbetat för att behålla och locka kompetens och initiativ från EU-kommissionen. Fler initiativ förväntas presenteras med målet att stötta företag, minska kompetensgapen och skapa jobbmöjligheter som är attraktiva och hållbara. EU betonar även vikten av att investera i kompetensförsörjning för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och öka samarbetet mellan både privata och offentliga aktörer runt om i EU.

Team, Affärsmän, Samarbete, Tillsammans

Brysselkontorets deltagande på evenemang om EU:s Pact for Skills

Med hänsyn till kompetensförsörjning som ett utpekat viktigt område för våra regioner, deltog Brysselkontoret förra veckan i ett evenemang för att starta igång året för kompetens tillsammans med europeiska regionernas forsknings – och innovationsnätverk ERRIN. I fokus var kompetenspakten, Pact for Skills, som är ett ramverk för flera större initiativ med målet att främja samarbete som leder till konkreta åtgärder inom kompetensutveckling, vilket Brysselkontoret tidigare skrivit och tipsat om, inom bland annat hälsoplattformen. 

Under evenemanget presenterade Miguel Fernandez Diez från EU-kommissionen kompetenspaktens övergripande mål, som framför allt kretsar kring effektiva och inkluderande investeringar för att bättre matcha kompetens med de arbetsmöjligheter som finns och efterfrågas av arbetsmarknaden. Pakten riktar sig till flera olika aktörer, bland annat regioner, lärosäten, företag, intresseorganisationer och arbetsmarknadens parter. Det finns både storskaliga partnerskap som ger olika aktörer runt om i Europa möjligheten att arbeta tillsammans inom en särskild sektor (så kallat Blueprint för att främja sektoriella kunskapsallianser som vi tidigare skrivit om), och regionala eller lokala partnerskap som mer fokuserar på specifika områden skräddarsytt för den lokala nivån. Genom initiativen öppnas möjligheten för regioner och företag att dela erfarenheter med varandra, för att hitta lösningar utefter specifika behov. Det finns redan 14 storskaliga partnerskap inom 13 industriella ekosystem som bland annat turism, kultur och kreativa branscher, digitalisering och hälsa.

person holding and testing test tube

Det här året planeras nya partnerskap inom följande områden: 

  • Långtidsvård (som SBHSS hälsoplattform har fått chansen att bli delaktiga i) 
  • Energieffektivitet 
  • Energiintensiva industrier 
  • Digitalisering av energivärdekedjan

Medan kommissionen inbjuder offentliga och privata organisationer att gå samman och vidta konkreta åtgärder för att öka kompetenser bland arbetstagare i Europa genom reskilling och upskilling, bildas och formas partnerskapet av aktörerna själva, med kommissionen som stödjande roll. De upprättar ett partnerskapsavtal och undertecknar konkreta åtaganden för att möta kompetensutmaningarna inom sektorn. Alltså formas partnerskapet utifrån deltagarnas intresseområden/behov för kompetensutveckling, vilket innebär en möjlighet att starta upp ett regionalt eller europeiskt partnerskap utifrån de behov som finns i våra regioner. I Småland-Blekinge-Halland finns flertalet gemensamma kompetensbehov i allt från att öka digitaliseringen i hälso-och sjukvård till att locka och bevara kompetens för den regionala industrin. Viktigt att notera är att regioner och andra aktörer måste vara medlemmar i kompetenspakten för att ta del av dess initiativ.

 

Pact for Skills inom hälsa – öka digitala färdigheter inom vården

Gällande långtidsvården sker partnerskapen inom ramen för den europeiska vårdstrategin där kommissionen åtagit sig att främja upprättandet av ett storskaligt kompetenspartnerskap under kompetenspakten för sektorn inom långtidsvård. Partnerskapet förväntas inkludera digitala färdigheter och utveckling av motsvarande utbildningsplaner. En bredd av olika aktörer på nationell, regional eller EU-nivå och både från den offentliga och privata sektorn kan ansluta sig till det storskaliga kompetenspartnerskapet. European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) förväntas leda en partnerskapet.

 

Stöd för kompetensutveckling och validering från EU-kommissionen

EU-kommissionens stödtjänst för kompetenspakten informerade om hur de vägleder och stöttar paktmedlemmar i att hitta samarbetspartners, identifiera mål och implementering. De hjälper även till med att anpassa det regionala partnerskapet med den europeiska dimension utefter regionernas förutsättningar, för ett så långvarigt och effektivt samarbete som möjligt. Dessutom erbjuder stödtjänsterna hjälp med att navigera bland alla finansieringsmöjligheter som ofta är en stor utmaning för regioner, speciellt då pakten inte har någon egen finansieringsfond utan i stället ger tillgång till redan existerande fonder; som socialfonden ESF och ERASMUS+. För de som är intresserade att ingå eller starta upp en kompetenspakt utifrån de regionala behoven, kan det vara bra att känna till att det finns stöd att få i arbetet med kompetenspakten oavsett om kompetenspakten kommer ske mellan de sydsvenska regionerna eller tillsammans med fler europeiska regioner.  

Dessutom kommer flera event anordnas under året, bland annat ett i april som tar upp hur regioner och paktmedlemmar kan få tillgång till finansiering och andra resurser inom EU.  Den 25 maj arrangeras ännu ett event för potentiella medlemmar som är ett tillfälle att nätverka med andra europeiska aktörer och hitta samarbetspartners med liknande behov eller problem. Detta är ett ypperligt tillfälle för aktörer i våra regioner som vill blicka utåt i Europa för eventuella samarbeten för att utbyta erfarenheter, inspireras och tillsammans arbeta för att öka kompetenser som behövs i regionerna.

Tick Tack, Nätverk, Människor, Användare

Avslutningsvis framhävde EU-kommissionen vikten av att kompetens och utbildning måste valideras mellan alla medlemsländer för att underlätta tillgången till jobbmöjligheter och befordringar, där samspelet mellan universitet och arbetsmarknad dessutom måste förbättras. Det är även ett aktuellt ämne för flera av våra regioner som bland annat önskar förkorta utbildningstiderna för personer som saknar dokumenterad utbildning och underlätta valideringsprocesserna på regional nivå för att ta tillvara på de kompetenser som redan finns. EU-kommissionen kommer arbeta med valideringsfrågan under året och 8–9 juni anordnas eventet ’making skills count’. 

EU-kommissionen presenterade även följande evenemang som planeras i år kopplat till kompetensförsörjning: 

  • 9 Maj: Festival för europeiska året för kompetens  
  • 23–27 oktober: Europeiska veckan för yrkeskompetens 
  • 15–16 november: Europeiska forumet för sysselsättning och sociala rättigheter.  

Flera av våra regioner jobbar aktivt med kompetensförsörjning och har uttryckt intresse av nya samarbeten och finansieringsmöjligheter. Med kompetenspaktens initiativ erbjuds flera möjligheter som är flexibla och anpassningsbara för att passa regionens behov och leda till ett starkt partnerskap, som sedan kan ha företräde för finansieringsmöjligheter från olika EU-fonder.  

Har ni frågor om kompetenspakten eller vill ta del av anteckningarna och presentationer från seminariet? Kontakta Sandra.