Sektoriella kunskapsallianser – Konsten att matcha kompetensförsörjningsbehovet

Tidigare har vi på SBHSS Brysselkontor skrivit om EU:s kompetensagenda och hur EU satsar på ’sektoriella kunskapsallianser’ genom finansiering av Erasmus+ samt hur den första och andra vågen av dessa Erasmus finansierade insatser har påbörjats under perioden 2017–2019. I denna artikel tittar vi på de projekt som initierades under första vågen av EU:s ’Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills’ (Erasmus+) för att främja ’sektoriella kunskapsallianser’. Vi vill belysa vilka möjligheterna som finns för regioner, industrier, kluster och lärosäten i Småland Blekinge Halland att nyttja Erasmus + som ett verktyg för att hantera demografiska utmaningar och stävja kompetensförsörjningsbehov. Vilket även gör Erasmus+ intressant för SBH då det har potentialen att bidra till regionalutveckling. 

Globala trender såsom teknisk utveckling, klimatförändringar och artificiell intelligens påverkar utformningen av arbetsmarknaden. Detta i sin tur påverkar kompetensfördelning och skapar en obalans som överskrider sektorsgränser på den ekonomiska marknaden. Konsekvenserna innebär att arbetsmarknaden har ont om kompetenser inom vissa sektorer. Detta ställer frågan vart saknas det kompetens och hur kan kompetensfördelningen jämnas ut? För att svara på frågan finns det inom Erasmusprogrammet chansen att främja kompetenser i branscher som stöter på utmaningar i tillförseln av kompetens. ’The Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills’ (’Blueprint’) lanserades som en del av ’Skills agenda for Europe’. ’Blueprint’ är ett ramverk för strategiska samarbeten inom sektorer som genomgår betydande omstrukturering och de s.k. partnerskapen inom Blueprint-projekten inkluderar företag, kluster, industriorganisationer, fackföreningar och inte minst lärosäten. Tillsammans ska blueprint-partnerskapen ta itu med kompetensbrister inom specifika sektorer genom att identifiera befintliga samt framtida kompetensbehov för att sedan genomföra ett nytt strategiskt tillvägagångssätt för att samarbeta med kompetens inom given sektor.

I Småland Blekinge Halland är detta ett intressant område för att hantera demografiska förändringar inom region, inte minst då det rör sig om branscher som är viktiga i Småland Blekinge Halland. Erasmus+ skapar således möjligheter för regionala aktörer som arbetar inom de sektorerna som identifieras för Blueprint, exempelvis inom turistsektorn;

Branschspecifik kompetensförsörjning

Ett exempel på en bransch/sektor som var med i första vågen av ’Blueprint’-partnerskap är turism, vilket även är ett prioriterat område för medlemmar i SBH. Partnerskapet har pågått sedan 2018 och har både kortsiktiga och långsiktiga mål. Blueprint-projektet som lanserads heter The Next Tourism Generation Alliance (NTG) och är ett europeiskt partnerskap med syfte att förbättra samarbetet mellan utbildning och industri.

NTG-projektet strävar efter att definiera mekanismer för hållbara och digitala läroplaner mellan branschen och lärosäten på regional, nationell och europeisk nivå. Dessutom vill man utveckla, leverera och testa ”Next Tourism Generation (NTG) Skills Products” som syftar till att yrkesverksamma, lärare/forskare, studenter, universitets turismavdelningar, lokala myndigheter och företag snabbt ska kunna agera på alarmerande kompetensunderskott i digitala, gröna och sociala näringar.

NTG består av 14 partners från 8 länder inom EU som representerar turismsektorn, bland annat deltar sex stycken lärosäten från olika länder i projektet. ’Blueprint’ strategin kommer assistera destinationer, företag och högskolor att stödja regionala strategier och planer inom sysselsättning och hållbar utveckling. På kort sikt (2018-2020) avser projektet att bland annat genomföra:

  • Kompetensanalys 
  • Tio fallstudier av ”best practice”
  • Tematisk fokusering (och skapandet av verktyg) för specifika kompetensutmaningar
  • Kvalitativt ramverk för NTG:s produkter och verktyg  

Ett långsiktigt mål, och som även nämns i informationen till utlysningar inom sektoriella kunskapsallianser, är kopplingen till EU:s strukturfonder och potentialen för de enskilda projekten att integreras i regioners arbete med smart specialisering. Ett långsiktigt mål med NTG-projektet är att skapa synergieffekter mellan (i detta fall Erasmus+) och strukturfonder i de medlemsstater/regioner som är engagerade i projektet. 

Den här typen av tematiskt, eller branschspecifikt, samarbete är ett exempel på hur den regionala nivåns strukturfonder och EU:s sektorsprogram som Erasmus+ kompletterar varandra. Erasmus+ ger möjligheter till s.k. interregionala samarbeten som kan vara intressant för Småland-Blekinge-Hallands lärosäten. Utöver turism inkluderade den första vågen ytterligare fyra sektorer automatisering och bilindustri, rymd- och geoforskning, maritim teknik samt textil, kläder, läder och skor. I den andra vågen som nyligen har påbörjats ingår partnerskap inom branscherna tillsatsframställning, konstruktions och byggbransch, sjöfart samt stålindustri.

För den tredje vågen som är berättigad Erasmus+ finansiering finns nu en utlysning ute (med sista ansökningsdag 28 februari 2019). Omgången kommer att beröra sex nya sektorer bioekonomi, batterier för elektromobilitet, försvarsteknik, energivärdekedja/digitalisering, Energiintensiva industrier/industriell symbios och mikroelektronisk tillverkning och design.

Hur ser framtiden ut för Erasmus+?

’Blueprint’ projekten är ett exempel på hur Erasmus+ används strategiskt som ett verktyg för regional utveckling och kompetensförsörjning. Kommissionen föreslår att inför nästa period 2021–2027 dubbla Erasmus-budgeten, vilket innebär att Erasmus budgeten skulle landa på € 30 miljarder. EU-parlamentets förespråkar däremot en tre gånger så stor finansiering av Erasmus+ i nästa programperiod, så även om förhandlingarna inte är klara så är både kommissionen och EU-parlamentet tydliga med sina intentioner.

Med andra ord så är det mycket som tyder på att Erasmusprogrammet kan komma att bli ett betydande verktyg för regional utveckling och kompetensförsörjning. Denna artikel har visat på exempel där EU finansiering genom Erasmus+ är intressant för Småland Blekinge Halland då det har potentialen att bidra till regional utveckling på både kort och lång sikt. I de projekt som lanserats genom ’Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills’ kan det finnas möjligheter för aktörer i SBH att delta. Enligt NTG s hemsida bjuder de in intressenter såsom lärosäten, företag och offentliga aktörer, att delta i projektet på lokal, nationell och internationell nivå. Detta görs genom att kontakta dem via formuläret på deras hemsida. Kontakta Brysselkontoret för mer information.