Cirkulär ekonomi: På agendan för 2019–2024

Nya mål har satts för Europas utveckling. Ursula von der Leyen har i samband med sitt kommande tillträde presenterat sin agenda för Europas utveckling – en enad union där medlemsländernas styrkor kommer till användning för en ljus framtid. Stort fokus läggs på planer om cirkulär ekonomi vilket von der Leyen anser vara en viktig aspekt för Europas utveckling inom miljö och samhällsekonomi. 

Circular Economy Package 2.0?

Det har länge varit påtryckningar om en uppdaterad plan för cirkulär ekonomi. Den nuvarande planen antogs år 2015 av Kommissionen och var ett paket med syfte att främja hållbar ekonomisk utveckling, genererandet av nya jobbmöjligheter, och Europas konkurrenskraft på den globala marknaden. Begreppet kan definieras som ett ekonomiskt koncept där värdet av produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt och nyttjas på ett vis som gynnar både miljö och ekonomi. Genom detta så minimeras även genereringen av avfall, vilket i sin tur utgör en viktig del i målet mot ett koldioxidsnålt Europa. 

En startpunkt för en cirkulär ekonomi är en produkts livslängd. Det är många komponenter som är av relevans när det gäller hållbart nyttjande; en bra designad produkt kan lättare demonteras och återvinnas, en effektiv produktionsprocess reducerar avfallsgenerering och kan stärka affärsmöjligheter, och en genomtänkt avfallshantering leder i sin tur till mindre miljöpåfrestningar. Vissa områden prioriteras särskilt inom ramen för cirkulär ekonomi, däribland plasthantering, livsmedelsavfall och bygg- och rivningsavfall. Just bygg- och rivningsavfall är bland Europas största avfallskällor mätt i volym. En uppdaterad plan som omfattar detta område kan vara av särskilt intresse för våra regioner då både skogsnäring och träbyggnation är viktiga delar för Småland-Blekinge-Halland och även delar av våra lärosätens utbildnings- och forskningsområden.

Ny strategisk agenda 2019–2024

Sedan den ursprungliga planen för cirkulär ekonomi 2015 har förändringar skett i Europa såväl som resterande världen. Förändringarna har skett snabbt, och von der Leyen har lyft cirkulär ekonomi i sin strategiska agenda som ett led i att bemöta situationen. Planen är att stärka EU:s roll i denna ständigt utvecklande miljö, och en av prioriteringarna för de kommande fem åren är att bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa. Det är inom denna prioriteringspunkt som aspekten om cirkulär ekonomi inkluderas.

Effekterna av klimatförändringar har de senaste åren blivit allt tydligare. I agendan (2019 – 2024) nämns behovet av att skyndsamt bemöta problemet genom att anpassa samhällsaspekter. Tanken är att vi med tiden ska kunna uppnå ett klimatneutralt samhälle genom en sådan anpassning. Det finns ett mål om att Europa ska vara fortsatt ledande inom grön ekonomi vilket kan bli möjligt genom en effektiv cirkulär ekonomi. Detta inkluderar fortsatt arbete för miljöförbättring i städer och på landsbygden vilket ska säkerställa god luft- och vattenkvalitet, och även en fortsatt strävan mot ett hållbart jordbruk. Alla dessa aspekter är centrala delar i arbetet för livsmedelssäkerhet och kvalitetsproduktion. En ytterligare viktig del i agendan är målet att få en bättre dialog med regionala och lokala aktörer. Deras färdigheter benämns som nödvändiga att ta i anspråk som en del i det gemensamma målet. Möjligheten finns att Småland-Blekinge-Halland med dess aktörer på lokal nivå får se fler tillfällen och anledningar att påverka miljödiskussioner som gäller Europas bästa. Med andra ord är den regionala och lokala nivåns expertis oerhört viktig för såväl skapandet som genomförandet av strategier och policys inom området.

Även von der Leyen nämner vikten av att ta hänsyn till medlemsländers olika förutsättningar att ta sig an alla dessa förändringar – alla har inte samma utgångsläge, och det är viktigt att ha i åtanke. I och med detta kommer en Just Transition Fund att föreslås för att underlätta övergången till grönare samhällen i alltifrån större europeiska städer till mindre områden och regioner såsom våra.

Von der Leyen har ett tydligt mål för Europa att bli världsledande inom cirkulär ekonomi och omnämner det som en central del för att uppnå ett hållbart och innovativt Europa. Von der Leyen har även planer på att utveckla en ny agenda för cirkulär ekonomi som bygger vidare på den nuvarande policyn. Extra fokus kommer då att läggas på resursintensiva sektorer med stor miljöpåverkan såsom textil- och byggindustrier. Kommissionen har tidigare benämnt dessa sektorer som viktiga delar att fokusera på i arbetet för en effektiv cirkulär ekonomi.

Målen som von der Leyen har satt återspeglas även i finska ordförandeskapets prioriteringar. De fyra centrala punkterna som agendan presenterar omnämns även av detta ordförandeskap, däribland strävan efter ett klimatneutralt Europa och en cirkulär ekonomi som gynnar både miljö och arbetsmarknad.

Europeiska rådet väntas fastställa fler prioriteringar och riktlinjer vid behov – denna agenda är bara det första steget i en lång process. Vi på Brysselkontoret kommer att fortsätta bevaka utvecklingen, men att vänta under de kommande åren med von der Leyen är ett stort fokus på miljöfrågor, och även en utveckling av den cirkulära ekonomin som med stor sannolikhet kommer göra avtryck i våra hemregioner såväl som resterande Europa.