EU-finansiering inom hälsa: nuvarande hälsoprogram och framtida möjligheter

På hälsoområdet har EU:s medlemsstater beslutskompetens och EU-kommissionens roll är huvudsakligen att stödja medlemsstaterna i arbetet och att främja forskning och innovation.  Digitalisering och hälsoområdet är något både den nuvarande och den tillträdande kommissionen har prioriterat i sina agendor för Europa. Följaktligen har EU:s nästa långtidsbudget ett tydligt hälsofokus.

Insatser för folkhälsa och sjukvård kommer att få stöd från både den nya socialfonden ESF+ och andra finansieringsinstrument. Hos våra medlemmar i Småland-Blekinge-Halland som har ett intresse för hälsoprogrammet kan det finnas ett intresse att undersöka närmare vilken roll regionala och lokala aktörer har haft i hälsoprogrammets projekt och vilket mervärde det kan genererar till det egna arbetet. Brysselkontoret har granskat och tagit fram en översikt om det nuvarande programmet och möjligheter till finansiering inför nästkommande programperiod.

I slutet av september hade kommissionen sin konferens om hälsoprogrammet. Konferensen inleddes med en presentation av det tredje hälsoprogrammet (2014-2020) och inom vilka områden särskilda framsteg gjorts. För Småland-Blekinge-Halland bör insatser som genomförts inom område tre – Sustainable Health System vara särskilt intressant. Följande insatser nämndes:

1) Fighting Cancer
2) Health prepardness
-3) Sustainable Health Systems
-4) The European Reference Network for Rare Diseases

Sustainable Health Systems har särskilt arbetat med integrated care och synnerligen onlineverktyget SCIROCCO, vilket kan vara av intresse för regionen.  SCIROCCOs medlemmarna designar själva sina program för hur det bäst kan tillämpas hos deras projekt. Programmet är gratis och kan användas av alla (beslutsfattare, företag, sjukhus osv.). Svenska regioner som har använt eller använder sig av SCIROCCO är Norrbotten och Skåne.
Utöver integrated care har förebyggandet av cancer haft ett flertal större projekt genom joint actions dvs. samarbete med partner från olika länder, vilket har varit betydelsefullt. Huvudaspekten i det förbyggande arbetet har varit att ta initiativ samt att dela information över gränserna för att gemensamt tackla den ökningen av cancer som samhället har sett. Fortsättningsvis har det nuvarande hälsoprogrammet fokuserat på förberedelser för större hälsohot exempelvis Ebola utbrott. Tre projekt vars syfte har varit att förbereda EU för något sådant är: EU Shipsan act, EU Health Gatewyas och AIRsan projektet. Slutligen har det nuvarande programmet även fokuserat på ovanliga sjukdomar. Huvudaspekten har varit att informationen, och inte patienten, ska behöva resa för få den bästa vården för ovanliga sjukdomar.  

Något som är gemensamt för insatser inom områderna är att det har genomförts så kallade joint actions. Områdena ovan är bra och tydliga exempel på överföring och delning av erfarenheter och kunskap inom olika projekt. I nästa hälsoprogram kommer vi se fortsatt prioritering av joint actions, speciellt inom hälsoområdet.  Framöver ser vi stora möjligheter till finansiering kopplat till hälsa inom en rad program. Inte minst vad gäller kopplingar till digitalisering och eHälsa.

Framtida finansiering:
Finansiering till projekt inom hälsoområdet finns inom flera EU-program. Hälsa föreslås utgöra en egen del av EU:s kommande program för forskning och innovation, Horisont Europa. Under kommande programperiod 2021–2027 kommer flera av dagens program att slås samman. Detta gäller även efterföljaren till tredje hälsoprogrammet som under 2021–2027 kommer inordnas under ESF+. Hälsoprogrammet kommer dock vara en helt egen pelare inom ESF+ och med fortsatt direktförvaltning under EU-kommissionen. Det nya programmet Digitala Europa kommer även det innehålla flera möjligheter kopplat till e-hälsa. Utöver dessa programmen har den tillträdande kommissionen uttalat sig om vissa prioriteringar inom hälsa som kommer få särskild uppmärksamhet i nästkommande programperiod, vilka är: kampen mot cancer och anti-mikrobiell resistens, utveckla e-hälsokapacitet och dess verktyg, förespråka vaccination och tillhandahålla säkra och prisvärda mediciner och medicintekniska produkter.

*EFS+
EFS+ ska ha en hälsobudget på 413 miljoner euro nästkommande period 2021-2027.
-Områden som man ska söka finansiering inkluderar aktiv och hälsosamt åldrade, hälsosam arbetsmiljö, stöd av integrated care, ökad tillgång för utsatta grupper och fokus på ökad kompentens hos sjukvårdspersonalen.

*Horizon
-Pillar 1; 25, 8 miljarder euro. Mest finansiering kommer gå till forskning.
-Pillar 2; 52,7 miljarder euro. Finansiering kommer gå till hälsa (7,7 miljarder) och digitalisering.
-Pillar 3; 13,5 miljarder euro. Finansiering kommer gå till innovation.
Horizon statsar mestadels på en ”bottom-up approach” gällande sin finansiering

Eu program för forskning och innovation Horisont 2020 har haft en betydande roll i finansiering till projekt kopplat till hälsa- och sjukvård och det kommer inte minska i förslag till efterföljaren Horisont Europa. För lärosäten såväl som regioner är det av intresse att bevaka utformningen av programmet.

*Erasmus
EU:s program för livslångt lärande, Erasmus, stöttar bland annat sektorsspecifika samarbeten som adresserar utmaningar kring kompetensförsörjning. Erasmus kan således nyttjas för projekt som syftar till kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdssektorn. Eftersom Erasmusprogrammet går mot en dubbelt så stor budget i nästa programperiod kommer möjligheterna till europeiska samarbeten med inriktning mot hälsa att stärkas. Erasmus inriktning mot digital kompetens kan användas för projekt som inriktar sig mot ex. e-hälsa.

*Framtida finansiering av digital hälsa
När det gäller digitalisering och eHälsa finns det anledning att titta bredare än just program eller utlysningar som fokuserar på hälsa. Nedan är några program som innebär möjligheter på detta område:

Ytterligare program som b.la. kommer finansiera eHälsa 2021-2027 är;

-Även det föreslagna programmet Digital Europe kan innebära nya möjligheter till finansiering kopplat till digitalisering och eHälsa och omfattar en bredd av insatser, alltifrån offentlig sektors omställning och kompetenshöjande insatser till utveckling av artificiell intelligens och superdatorer. Eventuellt kan det utökade Erasmus+ öppna upp för medel knutna till insatser för kompetensförsörjning.
-Digital Europe – EU-kommissionen första digitala program för Europa få investeringar på 9,2 miljarder euro för att anpassa nästa fleråriga EU-budget för 2021–2027 till de allt större digitala förändringarna.
-H2020 – mer än 1 miljard euro i finansiering till FOI inom hälsa
CEF – nästan 80 miljoner euro till ehälsoutveckling såsom eRecept, transnationella hälsoservices etc.
– H2020 och CEF syftar till att dela tillgång inom data över gränserna (Cyber-och datasäkerhet & data, system, teknologi).
-Innovationslösningar för förebyggande av diagnoser och behandlingar (AI och data analyser).